افق روشن
www.ofros.com

در محکومیت دستگیری رضا شهابی


جمعی از کارگران شهر سنندج                                                                                    یکشنبه ۵ دیماه ١٣٨٩

ما جمعی از کارگران سنندج دستگیری و زندانی فعالین کارگری را شدیداً محکوم می کنیم و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط رضا شهابی و تمام کارگران زندانی درایران هستیم. کارگران!! تمام ثروت ونعمتهای جامعه و تمام نیازهای بشر بدست ما بوجود می آیند اما خودمان از ابتدایی ترین حقوق انسانی محروم هستیم.
سرمایه داری، بیکاری، فقر و محرومیت را بر ما کارگران تحمیل کرده و هر روز بیشتر و بیشتر گلوی ما کارگران را می فشارند و ذره ذره زندگی ما را برای منافع و رفاه خود خرج می کنند، سرمایه داران دارای تمامی امکانات روز و رسانه ای و تبلیغاتی و احزاب و ارگان ها برای ابراز نظر در جامعه هستند، اما ما کارگران از هر گونه امکانات محروم هستیم و امروز ایجاد تشکل یکی ار بدهی ترین و شناخته شدن ترین حقوق مسلم ما کارگران در سرتاسر دنیا ست.
آنها نمی گذارند ما کارگران تشکل داشته باشیم. حافظان سرمایه به تشکل ها و تجمعات ما حمله می کنند، دستگیرمان می کنند تحویل دادگاه می دهند، حکم تبعید، شلاق برایمان صادر می کنند.
شلاق نوعی شکنجه وحشیانه غیر انسانی است. بیشتر کشورهای دنیا حتی شلاق علیه حیوانات را منع کرده اند اما ما کارگران در ایران بخاطر دفاع از مطالبات وحق و حقوق انسانی خود حکم زندان و شلاق برایمان صادر می کنند.
خواسته کارگران زندانی در ایران خواست کل طبقه کارگر است. کارگران زندانی برای حفظ و دفاع از حق و حقوق و منافع کارگران و از میان برداشتن همه نا برابری های بشری و استثمار انسان از انسان و رهایی از فقر و بیکاری و بی حقوقی و رهایی از هر گونه ظلم و ستم و بی عدالتی که بر کارگران زحمتکش تحمیل شده زندانی هستند.
ما ضمن محکومیت دستگیری فعالین کارگری ،از تمام تشکل ها و نهادهای کارگری ایران و جهان می خواهیم به هر شیوه ممکن که لازم است برای آزادی فوری وبی قید و شرط تمامی کارگران زندانی و رضا شهابی اقدام نمایند.

جمعی از کارگران شهر سنندج - ٣٠/٩/٨٩

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری