افق روشن
www.ofros.com

اعلام حمایت از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج                                                              پنجشنبه ٢۱ آبان ۱٣٨٨


اعلام حمایت جمعی از فعالین کارگری

شهر سنندج از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

هم زنجیران؛
همانطور که اطلاع دارید در مورخه ١۴/٨/٨٨ دو نفر از اعضای هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه، آقایان فریدون نیکوفر و جلیل احمدی بازداشت و دو روز بعد از آن محمد حیدری مهر و قربان علیپور نیز بازداشت گردیدند . طبق اخبار منتشره رئیس هیئت مدیره سندیکا، آقای علی نجاتی هم در آستانه باز داشت می باشد.
بازداشت این فعا لان کارگری تنها به جرم دفاع از حقوق طبقاتی خود و دیگر کارگران و ایجاد تشکل مستقل بوده است.
ما هر نوع اعمال فشار به کارگرانی که برای رهائی از قید و بند سیستم بردگی و دفاع از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود و دیگر هم سرنوشتان تلاش می کنند و به هر نحوی با دنیای سر مایه داری و بی عدالتی ها مبارزه می کنند را ارج می نهیم .
ما خواهان آزادی فوری این بازداشت شدگان و دیگر کارگران و فعالین در بند هستیم و هرگونه فشارو سرکوب فعالان و تشکل های کارگری را محکوم می نمائیم.

جمعی از فعالین کارگری شهر سنندج

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۸۸/۸/۲۰

www.komitteyehamahangi.com
www.komitteyehamahangi.blogfa.com
komite.hamahangi@gmail.com