افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو از اعتصاب کارگران واگن پارس حمایت می کنند

جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                 یکشنبه ٨ شهریور ۱٣٨٨

کارگران زحمتکش شرکت واگن پارس!
داشتن حق زندگی حق مسلم شماست.
عدم پرداخت چند ماه حقوق شما یک دزدی آشکار است.
چپاول گران حقوق کارگران باید از کار برکنار شده و محاکمه گردند.
برای رسیدن به حقوق خود اعتصاب و اعتراض تنها راه رهائی شماست.
ما به رزم شما درود می فرستیم و همبستگی خودمان را با خواست های بر حق شما اعلام می داریم.
و برای رسیدن به خواسته هایتان در کنارتان ایستاده ایم.
ما از همه کارگران و سازمان های حقوق بشر و سازمان های کارگری می خواهیم که کارگران واگن پارس را تنها نگذارند و دوش به دوش آن ها مسئولان حکومتی را وادار کنند که به خواست این کارگران جواب بدهند.

زنده باد همبستگی کارگری

زنده باد مبارزه برحق کارگران واگن پارس

جمعی از کارگران ایران خودرو ششم شهریور٨٨

http://khodrokar.blogfa.com

*Workers of Iran Khodro

Support the Strike of the Wagon Pars Workers

Workers of Wagon Pars Factory!
The right to life is your inalienable right.
The non-payment of several months of your wages is an obvious theft.
The looters of workers’ wages must be sacked and put on trial.
In order to achieve your rights, strike and protest are the only means to liberation.
We salute your battle, and send our solidarity for the demands of your rights, and we stand beside you to achieve your demands.
We call upon all workers and all worker organizations and human rights organizations to not abandon the Wagon Pars workers.
Shoulder to shoulder with them forces the government to meet the demands.

Long live worker solidarity!

Long live the struggle of the Wagon Pars workers!

Collective of the Iran Khodro* Workers

http://khodrokar.blogfa.com

26 August , 2009


* The source of this article in english is: "againstwage.com" (ofros)
*Iran Khodro is the largest automobile producer in the Middle East located in Iran.