افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو حمله به کارگران لوله سازی اهواز را محکوم می کنند

کارگران ایران خودرو                                                                               سه شنبه ۵ آبان ۱٣٨٨

امنیت شغلی حق مسلم ماست
درخواست حقوق، حق مسلم ماست
ایجاد تشکلهای کارگری حق مسلم کارگران است
هر کس هم حق دارد حق و حقوق خود را طلب کند، هیچکسی حق ندارد کارگران را مورد ضرب و شتم قراردهد

همکاران گرامی ودوستان کارگر
ماههاست که دستمزد کارگران لوله سازی پرداخت نمیشود. کارگران فاقد هرگونه خدمات ویژه برای خود هستند. زندگی بخورنمیرو تامین معاش هزاران کارگرهمراه با خانواده هایشان هرچه بیشتر به ورطه فقر و سیه روزی رسیده است.
چهارم آبان ماه هنوز چند روز حکم دستگیری و زندان برای کارگران نیشکر هفت تپه نگذاشته است اینبار حامیان سرمایه به جای دادن حقوق کارگران به تجمع آرام کارگران لوله سازی اهواز یورش بردند ودر مقابل چشم مردم عادی، عده‌ای از كارگران رابازداشت کردند و مابقی خود را به كارخانه رساندند.
کارگران لوله سازی اهوازکه سیزده ماه است حقوق دریافت نکرده اند، جهت رسیدن به خواستهاى خود در اعتراض به پرداخت نشدن ١٣ ماه مطالبات معوقه هر صبح به جای آنكه به كارخانه بروند به این چهار راه كه دفتر سهامدار عمده در واقع است می‌آمدند و پس ازاینكه می‌گفتند: ”یك سال حقوق كارگر، پرداخت باید گردد” به كارخانه باز می‌گشتند.
. تا از این طریق بتوانند حقوق خود را دریافت کنند، ولى جواب کارگران را با باتوم دادند و در نتیجه بیش از۵۰ نفر از کارگران دستگیرشدند. ما جمعی کارگران ایران خودرو
حمله وبازداشت کارگران لوله سازی اهواز را محکوم کرده و ضمن اعلام همبستگى با کارگران لوله سازی اهواز از خواستهاى به حق آنان پشتیبانى میکنیم وخواستار آزادی فوری بازداشت شدگان و رسیدگی به خواست بر حق کارگران می باشیم

دوستان کارگر
تنها اسلحه کارگران در مقابل یورش به معیشت آنان اعتصاب و تشکل و حمایت ما کارگران از هم طبقه های خودمان میباشد پیروزی کارگران لوله سازی اهواز در اتحاد و پیشتبانی همه کارگران ایران از آنان می باشند. صدای اعتراض کارگران لوله سازی اهواز را به گوش همه همکاران خودبرسانید و کارگران لوله سازی را تنها نگذاریم
وازهمه کارگران و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهیم که کارگران لوله سازی اهواز را تنها نگذارند.

جمعى از کارگران ایران خودرو - چهارم آبان ۸۸