افق روشن
www.ofros.com

بازداشتهای اخیر را محکوم می کنیم

کارگران ایران خودرو                                                                               یکشنبه ١۵ آذر ۱٣٨٨

دوستان وهمکاران گرامی

طی چند روز اخیر دههانفر از کارگران دانشجویان ومادران عزادار دستگیر وروانه زندان ها شده اند.
در بین این دستگیر شدگان دهها کارگر که همه دوستان ما کارگران هستند
دههانفر دانشجو که فرزندان ودوستان ما هستند
دهها نفرمادر که همه آنها از مادران ما هستند
دولت چشمان خودرا بسته و هر کسی را که دلش می خواهد دستگیر وروانه زندان می کند
فضای کشور کاملا امنیتی شده و هیچ کس حتی حق پارک رفتن را ندارد.
در کدام کشور خواستن حقوق عقب افتاده جرم است
در کدام کشور داشتن تشکل جرم است
در کدامین کشور رفتن به کوه جرم است
در کدامین کشور رفتن به پارک ممنوع است.
جرم مادران ما چیست
در کدامین کشور درس خواندن جرم است.

دوستان کارگر
بیشرمی تا کی
به این وضع اعتراض کنیم
وضعیتی که دولت بوجود آورده غیر قابل تحمل است.

داشتن آزادی حق مسلم ما انسانها است.

زنده باد آزادی

جمعی از کارگران ایران خودرو

۱۵آبان ۸۸

http://khodrokar.blogfa.com