افق روشن
www.ofros.com

کارگران ایران خودرو بازداشت فعالین کارگری را محکوم می کنند


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                               شنبه ٢٩ خرداد ١٣٨٩


دورتازه بازداشت کارگران

دوستان وهمکاران گرامی
در آستانه سالگرد جنبش مردم ایران دولت حامی سرمایه داران دورجدید ی از تهاجم به اقشار مختلف مردم را را آغاز کرده است از دستگیری دانشجویان گرفته تا کارگران ودیگر زحمتکشان وآزادیخواهان.
دستگیری فعالین کارگری از جمله سعید ترابیان رضا شهابی وعلیرضا اخوان با هجوم به سندیکای کارگران شرکت واحد و فیلتر کردن سایت سندیکا طی چند روز اتفاق افتاده است.
هجوم به اعضای سندیکای شرکت واحد از نظر ما کارگران محکوم است.
ما کارگران ایران خودر و دستگیری کارگران را محکوم کرده وخواهان آزادی فوری همه دستگیر شدگان و زندانیان در بند هستیم.

جمعی از کارگران ایران خودرو

http://ikcokar.blogfa.com

خرداد۸۸