افق روشن
www.ofros.com

اصلاحیه پیشنهادی قانون کار و اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودرو


خودروکار                                                                                                        شنبه ١٢ آذر ماه ١٣٩٠

اصلاحیه پیشنهادی قانون کار با اعتراض کارگران گروه صنعتی ایران خودروروبرو شده است کارگران ایران خودرو طی نامه به وزارت کار اعتراض خودرو رانسیت به این اصلاحیه اعلام کرده اند

متن نامه کارگران گروه صنعتی ایران خودرو یه وزارت کار

از کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودروبه وزارات کار
با سلام

احتراما به اطلاع می رسانیم متن اصلاحیه پیشنهادی آن وزارتخانه محترم بدون اطلاع رسانی عمومی که در بعضی رسانه منتشر شده استمورد تائید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خودرو نمی باشد.
.همانطوریکه مستحضر هستید کارگران مجموعه گروه صنعتی ایران خود روکه بیش ازصدهزار کارگر بدون داشتن کوچکترین تشکل کارگری از این نظری خواهی معاف شده اندروند تغییر قانون کار نشان می دهد اصلاح قانون کار فعلی فقط در جهت حفظ منافع کارفرمایان ودولت می باشد درحالیکه اصلاح قانون کا در جهت حمایت از کارگران باید باشد ولی آنچه در این پیش‌نویس دیده می‌شود حمایت آشکار از دولت و کارفرمایان است در حالیکه دو دهه از تصویب قانون کار در ایران می گذرد و هنوز بسیاری از بخشهای کلیدی این قانون اجرا نشده است و بعضی تفاسیر و برداشتهای غلط یا غیر منطبق بر حقوق مسلم حمایتی کارتوسط مراجع مختلف آسیب های و زیانهای نظیر بسط وگسترش بی سابقه قرادادهای موقت کار پدید آورده است عدم اجرای قانون کار کار تمام امنیت شغلی کارگران را از بین برده است پیش نویس اصلاحیه قانون کار تمام معیارهای مورد قبول جامعه بشری وسازمان جهانی کار را در رابطه با حقوق کار نادیده گرفته و از یک تعریف خشک و خالی برای کار دائم وموقت و معین نیز خوداری کرده است و آن‌ها را از یکدیگر تفکیک نکرده و معلوم کرده که چه نوع قراردادی اختصاصی به کار دائم و چه نوع قراردادی تعلق به کار موقت و معین دارد و مبنای قرارداد کار را قرار داد موقت قرار داده تا هیچ‌گاه و در هیچ زمانی کارگران نتوانند دارای امنیت شغلی باشند و در فقدان امنیت شغلی کارگران قدرت اجرایی از قانون کارگرفته شود و تاثیر آن بر روابط کار خنثی‌گردد و به کارفرمایان امکان دهد و در هر جا و در هر زمانی که کارگران خواهان رعایت قانون و حقوق خود و بیمه شدن شود و یا تسلیم شرایط دلخواه و غیره منطقی کارفرما نگردد و تسویه حساب بدون تاریخ و کاغذ سفید امضا به او ندهد به قراردادش خاتمه داده شود و یا از تمدید قرارداد با او خودداری شود و جلو قانون طلبی و درخواست رعایت حقوق قانونی توسط کارگرگرفته شود و امکان ابراز وجود برای آن‌ها باقی نماند و ایجاد چنین زمینه‌ای برای کارفرمایان بستری برای آنان به وجود بیاوردکه بتوانند از استفاده از قرارداد موقت درکارهای دائم عبورکرده و سیستم استاد شاگردی را در روابط کار رواج داده و نهادینه کنند و به دوران حاکمیت قانون در روابط کار پایان دهند و چنین حالتی در روابط کار ایده‌ای است که چندین دهه فعالان اقتصاد طفیلی و سرمایه دارایی که دارای روحیه استثمار گرایانه هستند مطرح بوده و دنبال کرده‌اند و امروز به ایده آنان در پیش نویس ارائه داده شده پاسخ داده شده و این پاسخ مساعد به کسانی داده شد که اساسا با واژه کلمه کارگر مخالفند وآن را برسمیت نمی شناسند وامروز واژه استخدام را خدمات نامیده اند قانگذر بقدر از مرحله پرت است که حتی نمی داند که کارهای خدماتی هیچ ربطی به جامعه کارگری ندارد کارگر آفرینده کار است کارگر با بازوانش کار می کند کارگر خدمات به کسی نمی دهد کارگر ارزش تولید می کند که سود آن نصیب کارفرمایان وسرمایه داران می گردد ولی چرا نویسندگان اصلاحیه که آرزوی داشتند که روزی واژه کارگر را از قانون حذف کنند وامروز عمداً شرمگین از حذف واژه کارگر استخدام را حذف وکلمه خدمات را جایگزین آن کرده اند تفکر فوق در آنچه به نام پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه داده این مهارت و زیرکی را از خود نشان داده که با زندگی میلیونها کارگر بازی کند وتمام بی قانونی ها علیه کارگران را قانونی کند با توجه به آنچه گفته شد پیش نویس ارائه شده را نمی‌توان اصلاحیه قانون کار نامید که با چند تغییر و جابه جایی مفاد آن منطق لازم برای اصلاح قانون کار در آن به وجود آید این اصلاحیه دامی است که برای کارگران پهن شده است اصلاحیه‌ای که منطبق بر معیارهای حقوق کار نبوده و دفاع از زحمتکشان و عدالت اجتماعی که در آن نمود کامل نداشته باشد ویا حمایت از ضعیف در مقابل قوی درآن پر رنگ باشد از نظر ما کارگران وجاهت قانونی نخواهد داشت اصلاحیه پیشنهادی دشمنی آشکار با کارگران وحمایت از دولت وسرمایه داران است پیش نویس اصلاحیه قانون کار به جای حمایت از کارگران به جای لغو قراردادهای موقت و باز گرداندن امنیت شغلی وجانی به جامعه کارگری می خواهند با این اصلاحیه یکجانبه ته مانده حمایتهای قانونی را هم به نفع کارفرمایان و دولت مصاده را کند اصلاح قانون کار به شیوه کنونی یعنی تحمیل شرایطی كه كارگر ان تحت عنوان توافق با كارفرما، بخاطر دریافت دستمزدهای یک چهارم خط فقر ناگزیز به تن دادن به ساعات طولانی‌تر كار میشوند. شرایطی كه در كنار قراردادهای موقت و پیمانی دست كارفرما را هرچه بیشتر باز میگذارد كه كارگران را مثل یك برده مطلق به كار گیرد.
نكات دیگر این تغییرات در قانون كار، در راستای زدن از هرگونه مزایایی است كه میتواند به كارگر تعلق گیرد، مثل كاهش حق شیفت و نوبت كاری‌ها، قطع تعلق ٤٠ درصد دستمزد بیشتر به كار در روزهای تعطیل و اضافه كاری‌، كاهش مرخصی سالانه كارگر و غیره. تغییراتی كه اساساً دست كارفرمایان را بیشتر و بیشتر برای استثمار وحشیانه و برده وارما كارگر باز میگذارد.آنچه که در این پیش نویس بیش از همه چیز ما را نگران کرده است یکجانبه گرائی است که گاه به نفع کارفرما و گاه به نفع مجریان قانون تحکیم و ترویج و تشویق گردیده است. به نظرمیاد که این تغییرات بجای بهبود وضعیت نیروی کار به سلب امنیت شغلی بیشترما و از میان رفتن حقوق و مزایا و عیدی و افزایش دغدغه های زندگی ما کارگران گردد.کارگران خود را مستحق این نمی دانند که بجای افزودن حقوق آنها در قانون کارن چنین موضوع دست اندازی به حقوقشان واقع شودتغییر قانون کاریک شوخی یا یک بازی نیست که یکطرفه باشد تغییر قانون کاربازی با سرنوشت میلیون ها کارگری است که شب با ترس نداشتن امنیت شغلی ترس از فردای خود سر بر بالین می گذارند چطوری می شود با سرنوشت میلیون ها انسان بازی کرد در حالیکه بزرگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه در این نظری خواهی محلی از اعراب ندارندهمانطوری که مستحضرید بیشترین آسیب از عدم اجرائی قانون کار فعلی را کارگران ایران خودرو متحمل شده اند با توجه بر اساس بررسی ها و با توجه به ماهیت اقداماتی که سالهاست در جریان است این تغییرات فقط معطوف به کاهش حقوق کارگران و افزایش قدرت و توانائی طرف مقابل است. و از نظر ما کارگران ایرانخودرو ایجاد تغییر در قانون کار فعلی، در راستای تثبیت بی حقوقی هایی صورت میگیرد که قانون کار فعلی زمینه ها و شرایط لازم تحمیل آنها را بر ما کارگر ان مقدور کرده است ایجاد شرکتهای پیمانکاری ،گسترش قراردادهای موقت و روزمزدی ،توقف استخدام های دائیمی برخلاف قانون کار فعلی می باشدما کارگران می پرسیم این تغییرات بر چه اساسی صورت گرفته است کدام انسان با شعور وعاقل به خود اجازه داده تا بدیعی ترین حقوق بنیادین ماکارگران را پایمال کند چرا ماده٧ را حذف کرده اید چرا به جای حذف کارهای موقت آنرا قانونی کرده اید چرا مرخصی ما کارگران کاهش داده اید مگر خود مجلسیان هفته به هفته به تعطیلات ندارندچرا ذخیره مرخصی مارا از ٩ روز به ۵ روز کاهش داده ایدچرا مرخصی استعلاجی ما از ٣ روز به یک روز کاهش داده ید اگر یکی ازشما فوت کند یک روز برای شرکت در مراسم کافی است تعبیض بیمه تا کی ؟؟؟ ما تاکی باید تاوان دزدی ها مسولان سازمان اجنماعی را بپردازیم قانون گذار به جای بهبود ساختار بیمه تامین اجتماعی ، بیمه تکمیلی را قانون کرده است چرا انحصار سازمان تامین اجتماعی بعنوان تنها متولی بیمه اجباری مشمولین قانون کار حذف کرده اید؟ چرا کارگر باید بین بیمه ها آواره شود چه کسی پاسخگوئی کارگر خواهد بود؟ چراحداقل دستمزد و دستمزدهای مقطوع (با توجه به نوع قرارداد دائم یا موقت، چند نرخی کرده اید چرا پرداخت پاداش افزایش تولید را به افزایش بهره‌وری منوط کرده اند اگر ما بیش از اندازه تولید کنیم ولی کارفرما بگوید سود ندارد تکلیف کارگران چیست؟ چرا دوره مجاز کارآموزی را تا سه سال افزایش داده اید؟ چرا کار سحت وزیان آورار قانونی کرده اید؟ مگر قرار نبود در عرض چند سال کارهای زیان آور حذف شود. چرا ٤٠ درصد اﺿﺎﻓﻪ دﺳﺘﻤﺰد، اﺿﺎﻓﻪ کاری را حذف کرده اید؟ مگر قانون گدار نمی داند کار اضافه کاری یعنی از خود گذشتگی کارگر برای زنده ماندن است. ما ﺗﻐییﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎررا خوش خدمتی دوﻟﺖ به سرمایه داران می دانیم ﻛﻪ می خواهد ﻓـﺮش ﻗﺮﻣـﺰی ﺑـﺮای برای سرعت بخشیدن به استثمار بیش از بیش کارگران ادامه دهند ما فکر می کنیم با تغییر قانون کار ﻋﻘﺪ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ و ﺳﻔیﺪ اﻣﻀﺎء ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ای رواج پیدا می کند با اصلاح قانون كار تنها روند اخراج كارگران تغییر می كند. اخراج دسته جمعی وبی رویه کارگران با اضافه شدن قانون جدید ﺑـﺪون ایﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮیﻦ ﻣـﺎﻧﻊ ﻗـﻀﺎیی روﺑـﺮو ﮔﺮدﻧـﺪ قانونی می شود . ﺗﻌﻮیـﻖ اﻧـﺪاﺧتن و ﻧﭙـﺮداﺧتن حقوقها به یک فرم برای کارفرمایان تبدیل می شودتعیین حداقل دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ زیﺮ خط فقرعادی می شود عدم پرداخت حق بیمه اجباری برای کارگران آینده امنیت شغلی کارگران رااز بین می برد " ﻣﺎ نمی خواهیم ، ﺑﺮده ﺑﺎﺷیﻢ ﻣﺎ ﺣﻖ زﻧﺪﮔی اﻧﺴﺎﻧی داریم ﻣﺎ ﻣیﺨﻮاﻫیﻢ ﻛـﻪ زﻧـﺪﮔی ﺷﺎیـﺴﺘﻪ داشته باشیم در ﺷﺮایﻄی دم از مشارکت کارگران در نظرخواهی پیش نویس اصلاح قانون کارمی زنید ﻛﻮﭼﻜﺘﺮیﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﻛﺎرﮔﺮی را از ﺳﻮی ﻛﺎرﮔﺮان را تمحمل نمی کنید برزگترین شرکت خودرو سازی خاورمیانه با بیش از صدهزار کار گر شاغل از داشتن هر گونه تشکل کارگری محروم هستند در حالی دم از مشارکت کارگران در این نظرخواهی می زنید که تمام نمایندگان کارگران ایران خودرو اخراج شده اند ویا در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣی ﺑﺮﻧﺪ درچنین شرایطی پیشنویس اصلاحیه قانون کاربا کدام اهداف انجام گرفته استما مخالف تغییر قانون کارنیستیم بلکه با روند تغییر قانون کارویکجانبه به نفع کارفرمایان ودولت بر ضد خودمان مخالیم ما هم می خواهیم قانون کار تغییر کند ما هم می خواهیم تکلیف قراردادهای موقت برای همیشه روشن شود شرکتهای پیمانکاری در کارهای دائم برای همیشه حذف شوندکار موقتی که در این پیش‌نویس ارائه شده، هیچ معنی ندارد و باید حذف شود.ما خواهان اصلاح تبصره ٢ ماده٧ هستیم بنظر ما تبصره ٢ باید بدین ترتیب اصلاخ شود در كارهائی كه طبیعت آنها جنبه مستمر داردقرارداد دائمی تلقی می شود.قراردهای موقت باید حذف شوند هیچ کارگری نباید اخراج گرددما می خواهیم اضافه کاری اجباری لغو گردد وقانون با کارفرمایان متخلف برخورد کندما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما خواهان یک ماه مرخصی بدون احتساب روزهای تعطیل هستیم ما می خواهیم حق شیفت عادلانه پرداخت شود نه اینکه بدتر شودما ١٢%حق شیفت را قبول نداریمما انسان ومی خواهیم انسانی زندگی کنیم دستمزدها باید براساس تورم واقعی تعیین گردد تا ما بتوانیم از پس هزینه های یک زندگی عادی برآییمساعت کار باید کاهش و دو روز تعطیلی قانونی شود کارهای سخت وزیان آور باید برچیده شوند نه اینکه قانونی شوند ما می خواهیم.
مسولیت ایمنی کارگران در قانون کاملا مشخص شودوجود هر نوع حادثه منجر به فوت ویا نقض عضوکارگر گردد مستقیم با کارفرمایان باشدما خواهان اصلاح ماده ١٧ بنفع کارگران هستیمقرارداد کارگری که توقیف می گردد توقیف وی چه منجر به محکومیت شود یانه .کارگر بعداز آزادی به کارخودباید بر گرددما خواهان تغییر ماده تبصره ماده ١٨ هستیم اگر توقیف کارگر منجر به محکومیت گرددسازمان تامین اجتماعی مكلف است تا زمانی كه كارگر از زندان آزاد نشده باشد وبعد از آزادی نیزتا اشتغال مجدد. برای رفع احتیاجات خانواده وی ، بیمه بیکاری به خانواده‌اش پرداخت نماید.ما می خواهیم هر قوانینی بر علیه ما کارگران است بر چیده شوند ما هم خواهان تغییر قانون کار هستیم ما هم می خواهیم حق اعتصاب حق اعتراض وحق ایجاد تشکلهای آزاد کارگری در قانون کار قانونی شود ما می خواهیم کارگران در تشکلهای که دوست دارندآزادانه شرکت کنند ماهم می خواهیم هیچ کارگری را به جرم شرکت در فعالیتهای اجتماعی وصنفی دستگیر وزندانی نکنند بنابراین کارگران ایران خودروتغییرات اساسی در قانون کاررا فقط با حضور نمایندگان واقعی کارگران راه حل این تغییرات می دانیماین نمایندگان کارگران هستند که می توانند نظرات و خواستهای کارگران را در این مسیر بطور صریح و روشن اعلام کنندمحقق واقع شدن نظرات کارگران ،تشکلهای کارگری و نمایندگان منسوب به آنان در مذاکرات مربوط به قانون کاربه شکلی که نطرات کارگران در این تصمیم سرنوشت ساز باید اصل و اساس باشد.
بدون آزادی بیان بدون آزادی تشکل های کارگری حرف زدن از مشارکت و نقش کارگران در اصلاح قانون کار بی معنی است کارگران ایران خودروضمن مخالفت شدید با رویکرد حاکم بر تغییر قانون کار از سوی دولت، تنها راه تغییر قانون کارفعلی را ایجاد یک فضای آزاد ودمکراتیک باحضور نمایندگان واقعی کارگران می دانند که در مرحله اول باید مقدمات برگزاری انتخابا ت در گروه صنعتی ایران خودرو فراهم شده تا کارگران بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در این طرح مشارکت کنند برای همین ما کارگران گروه مجموعه های صنعتی ایران خودرو مخالفت خودمان را با هر گونه تغییر ات در قانون کار علیه کارگران اعلام می داریم.

رونوشت : هئیت محترم دولت
رونوشت: مجلس شورای اسلامی
رونوشت: دیوان عدالت اداری
رونوشت : قوه قضائی
رونوشت: خبرگزاری کار
مهر ماه ١٣٩٠

١- کارگران گروه صنعتی ایران خودرو
٢- کارگران ایران خودرو دیزل
٣- کارگران ایران خودرو خراسان
۴- کارگران ایران خودرو تبریز
۵- کارگران ایرانخودرو فارس
٦- کارگران ساپکو
٧- کارگران ابساکو
٨- کارگران مهرکام پارس
٩-کارگران مجموعه های پرسی ایران خودرو
١٠-جمعی از کارگرانایسیسکو
١١- جمعی از کارگرانآزمایش وتحقیقات قطعات مجموعه خودرو :ایتراک
١٢- جمعی از کارگران اگزوز خراسان
١٣- کارگران الکترونیک ایران خودرو:الیکو
١۴- لکترونیک سامانه سمند
١۵-جمعی از کارگران الکتریک شرق
١٦-جمعی از کارگران پرس شماره ١ ایران خودرو
١٧-جمعی از کارگران ایران خودرو سازه
١٨ -جمعی از کارگران ایمن خودرو شرق
١٩-جمعی از کارگران همگام خودرو
٢٠-جمعی از کارگران پاکریس خودروایرانیان
٢١-جمعی از کارگران تامین ماسه ریخته گری
٢٢-جمعی از کارگران تاب خودرو
٢٣-جمعی از کارگران توسعه خودروکار
٢۴-جمعی از کارگران صنایع خودرو
٢۵-جمعی از کارگران تولید موتورا یران خودرو :ایپکو
٢٦-جمعی از کارگران تام ایران خودرو
٢٧-جمعی از کارگران تولید کلاچ ایران خودرو
٢٨-جمعی از کارگران تولید قطعات خاور
٢٩-جمعی از کارگران چرخشگر
٣٠-جمعی از کارگران محور خودرو
٣١-جمعی از کارگران ریخته گری آلومنیوم ایران خودرو

بیش از ٣٠ شرکت دیگر از مجموعه شرکتهای گروه صنعتی ایران خودرو به حمایت از نامه کارگران ایران خودرو برعلیه روند تغییر اصلاح قانون کار پیوستند

٣٢-جمعی از کارگران سمند ریل
٣٣-جمعی از کارگران رینگ سازی مشهد
٣۴-جمعی از کارگران بازنشسته ایران خودرو
٣۵-جمعی ازکارگران شتاب آذر شرق
٣٦-جمعی ازکارگران شتاب کار
٣٧-جمعی ازکارگران نیرومحرکه قزوین
٣٨- جمعی ازکارگران صنایع تهجیزات گاز سوز :امگاپ
٣٩-جمعی ازکارگران صنایع ریخته گری ایران خودرو
۴٠-جمعی ازکارگران صنایع ریلی ایران خودرو(ایریکو
۴١-جمعی ازکارگران صنایع فورج البرز
۴٢-جمعی ازکارگران صنایع ماشین ابزارایران خودرو
۴٣- جمعی ازکارگران تولیدفرمان ایران خودرو
۴۴-جمعی از کارگران طراحی تولید اهنگری ایران خودرو
۴۵-جمعی ازکارگران فنرسازی خاور
۴٦-جمعی ازکارگران قالب های پیشرفته ایران خودرو
۴٧- جمعی ازکارگران -قالبهای صنعتی ایران خودرو
۴٨- جمعی ازکارگران -قطعات ایران اتومبیل ایباکو
۴٩- جمعی ازکارگران -کابل خودرو سبزوار
۵٠- جمعی ازکارگران قطعات محور خراسان
۵١-جمعی ازکارگران کارت ایران خودرو
۵٢-جمعی ازکارگران گازسبز صنعت شرق
۵٣-جمعی ازکارگران کارگران احیا گستر
۵٤-جمعی ازکارگران محورسازان ایران خودرو
۵۵-جمعی ازکارگران مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو
۵٦-جمعی ازکارگران کارگران بدنه سازی ١
۵٧-جمعی ازکارگران مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو ایسیکو
۵٨- جمعی ازکارگران مهندسی وتامین قطعات ایران خودرو دیزل
۵٩- جمعی ازکارگران شرکت گواه
٦٠- جمعی ازکارگران یرومحرکه
٦١- جمعی ازکارگران واگن پارس
٦٢- جمعی ازکارگران یاتاق بوش ایران خودرو
٦٣- جمعی از کارگران بدنه سازی