افق روشن
www.ofros.com

رضا شهابی سندیکالیست ایرانی در خطر مرگ قرار دارد


همبستگی سوسیالیستی                                                                                          یکشنبه ٢٨ آذر ١٣٨٩


رضا شهابی خزانه دار سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه است. این سندیکای مستقل از دولت از جانب حاکمیت ایران به رسمیت شناخته نشده و اصلی ترین سخنگوی آن از تاریخ ٩ ژوئن ٢٠١٠ در زندان به سر میبرد. رضا شهابی نیز به نوبه خود سه روز بعد دستگیر و زندانی شد. او از ۴ دسامبر دست به اعتصاب غذا زده تا آزادی خویش را به دست آورد. اخیرا رضا شهابی را به علت وخامت حال به بیمارستان منتقل کرده و جان او در خطر است.
اتحادیه سندیکایی همبستگی سود، یکباردیگرخواهان آزادی فوری رضا شهابی ودیگر سندیکالیستهای زندانی درایران است.
وقت آن رسیده است که بالاخره آزادی فعالیت سندیکایی در ایران به رسمیت شناخته شود.

از طرف اتحادیه سندیکایی همبستگی

آنیک کوپه نماینده عمومی

پاریس ـ ١٨ دسامبر ٢٠١٠

Le syndicaliste iranien Reza Shahabi en danger de mort

Reza Shahabi est le trésorier du syndicat Sherkat-e Vahed de la compagnie d'autobus desservant Téhéran et sa banlieue. Ce syndicat indépendant du pouvoir n'est pas reconnu par le régime islamique dont le principal porte- parole est en prison depuis le 9 juin 2010.
Trois jours plus tard, Reza Shahabi a été arrêté à son tour. Il a entamé une grève de la faim le 4 décembre pour obtenir sa libération. Shahabi a été récemment transféré à l’hôpital, et sa vie est actuellement en danger.
Une fois de plus, l'Union syndicale Solidaires exige la libération immédiate de Reza Shahabi et de tous les syndicalistes emprisonnés en Iran. Il est grand temps que la liberté syndicale soit enfin respectée en Iran.

Pour l’Union syndicale Solidaires

Annick COUPE

Déléguée Générale

Paris, le 18 décembre 2010
144, boulevard de la villette - 75019 Paris - contact@solidaires.org
Tel : + (33) 1 58 39 30 20 - Fax : + (33) 1 43 67 62 14 - www.solidaires.org

"ترجمه و تکثیر از: "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ـ پاریس