افق روشن
www.ofros.com

حمایت سندیکاهای فرانسوی از رضا شهابی


همبستگی سوسیالیستی - اتحاد بین المللی                                                                  پنجشنبه ١۹ تیر ۱۳۹۳

درخواست استفان انژارلن‏، دبیر سراسری اتحادیه سندیکایی همبستگی فرانسه از رضاشهابی برای خاتمه دادن به اعتصاب غذایش!

نامۀ سندیکای سولیدر سود فرانسه به رضا شهابی

رضا شهابی عزیز،‏
در پیکار دشواری که تو در دفاع از حقوق کارگران و برای کسب حقوق سندیکائی در ایران درگیراش هستی، ‏همانطور که خود به خوبی واقفی، اتحادیه سندیکایی همبستگی فرانسوی (سود سولیدر) را با تمام وجود در کنار خود ‏داری.‏‏
اعتصاب غذای شجاعانه تو در آگاه ساختن افکار عمومی دنیا در رابطه با زندانی شدن غیرعادلانه ات و همچنین در ‏افشای شرایط غیرقابل قبولی که در زندان متحمل می شوی، نقش مهمی داشته است.‏ ‏‏ ‎‎
به هر حال وخامت سلامتی ات پس از ۳۵ روز اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است.‏‏
حفط سلامت جسمانی ات شرط اولیه برای ادامه مبارزه سندیکائی است.‏‏

رضا، کارگران به تو نیاز دارند!‏‏
به این دلایل است که سندیکای ما از تو می خواهد که همین امروز به اعتصاب غذای خاتمه دهی. به نظر ما مناسب ترین روش این است که تو بتوانی در پیکار برای کسب حقوق ابتدائی سندیکائی، شرکت داشته ‏باشی.‏‏ تصمیم تو هرچه که باشد بدیهی است ما از مقامات دولت ایران آزادی فوری تو وهم چنین فراهم کردن امکانات ‏دسترسی به معالجات لازم پزشگی را مطالبه می کنیم‏‏. با بهترین درودهای‏ استفان انژارلن‏ دبیر سراسری اتحادیه سندیکایی همبستگی ‏‏ ‏۴ ژوئیه ۲۰۱۴ ‏‏

ترجمه و پخش از:‏

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس‏

**********************

متن نامه ی سندیکاهای فرانسوی به رضا شهابی

رضا شهابی عزیز،
سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، م، اعضای "کلکتیو فرانسوی سندیکائی برای ایران" نگران سلامت شما بوده، وضعیت سلامتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیرانسانی ای را که در آن به سر می برید با دقت پی می گیریم. وخامت سلامتی شما پس از ٣۵ روز اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است.
سلامت جسمانی شما شرط اولیه برای ادامه مبارزه جهت احقاق خواست های بر حق کارگران شرکت واحد است. اکنون، اعتصاب غذای شما زنگ خطر سلامتی شما را نزد افکار عمومی دنیا به صدا درآورده است. ما براین باوریم که جدیت و صمیمیت اقدام شما، وزنه پیام شما به جامعه بین المللی را دو چندان کرده است.
ما هم به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتدائی سندیکائی ادامه داده و از مقامات دولت ایران آزادی فوری را شما مطالبه می کنیم.

نامه به علی خامنه ای
سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ۲۰۱۰ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.
در تاریخ اول ژوئن ۲۰۱۴ رضا شهابی از بخش ٣۵۰ زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است. لازم به یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار با زندانیان، بر جدائی محل نگهداری زندانیان نامتجانس تأکید می ورزد.
وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه نگران کننده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنش بسیار است. ما از شما می خواهیم که اقدامات لازم برای انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را فراهم آورید.
با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس

نامه اعتراضی سندیکاهای فرانسوی به مقامات ایران درباره بی توجهی به مداوای رضاشهابی

آيت‌الله سید علی خامنه ای،
رهبر جمهوری اسلامی ایران
دفتر رهبری
خیابان کشور دوست
تهران، ایران
پاریس ۴ ژوئیه ٢٠١۴

ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان

سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، توجه شما را نسبت به وضعیت رضا شهابی، عضو هیئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که از ماه ژوئن ٢٠١٠ به علت فعالیت برای احقاق حقوق کارگران زندانی است، جلب می کند.
در تاریخ اول ژوئن ٢٠١۴ رضا شهابی از بخش ٣۵٠ زندان اوین در تهران به زندان رجائی شهر در کرج منتقل شده است. زندان اخیر، هم محل نگهداری زندانیان سیاسی است و هم بزهکاران عادی که افراد شرور و خشن در میان آن ها فراوانند. رضا شهابی از همان اولین روز انتقالش در اعتراض به این عمل برای چهارمین بار دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار بازگشتش به زندان اوین است. لازم به یادآوری است که مصوبات سازمان ملل در رابطه با رفتار با زندانیان، بر جدائی محل نگهداری زندانیان نامتجانس تأکید می ورزد.
وضعیت سلامتی رضا شهابی بی اندازه نگران کننده است. پزشکان بیمارستان خواستار انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان شده اند که در صورت مخالفت با آن، خطر فلج شدن نیمه چپ بدنش بسیار است. ما از شما می خواهیم که اقدامات لازم برای انتقال فوری او به بیمارستانی در خارج از زندان و دسترسی به معالجات لازم را فراهم آورید.
با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمان های سندیکائی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. در چنین موردی ما از مقامات دولت ایران می خواهیم که به او اجازه سفر به فرانسه را بدهند. ما سندیکاهای فرانسوی درمان وی در یک بیمارستان مناسب را تقبل خواهیم کرد.

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

رونوشت به:
آقای حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران
آقای صادق لایجانی، رئیس قوه قضائیه
سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس
ترجمه و پخش از:
همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه
اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس

ابرازنگرانی سندیکاهای فرانسوی ازوضعیت سلامتی رضاشهابی پس از ٣۵ روز اعتصاب غذا

رضا شهابی عزیز،
سازمان های سندیکائی فرانسوی س اف د ت، س ژ ت، اف اس او، سولیدر، او ان اس آ، اعضای "کلکتیو فرانسوی سندیکائی برای ایران" نگران سلامت شما بوده، وضعیت سلامتی، اوضاع زندان و به ویژه شرایط غیر انسانی ای را که در آن به سر می برید با دقت پی می گیریم. وخامت سلامتی شما پس از ٣۵ روز اعتصاب غذا شدیدا ما را نگران کرده است.
سلامت جسمانی شما شرط اولیه برای ادامه مبارزه جهت احقاق خواست های بر حق کارگران شرکت واحد است. اکنون،اعتصاب غذای شما زنگ خطر سلامتی شما را نزد افکار عمومی دنیا به صدا درآورده است. ما براین باوریم که جدیت و صمیمیت اقدام شما، وزنه پیام شما به جامعه بین المللی را دو چندان کرده است.
ما هم به نوبه خود به حمایت از پیکارتان برای کسب حقوق ابتدائی سندیکائی ادامه داده و از مقامات دولت ایران آزادی فوری را شما مطالبه می کنیم.

پاریس ۴ ژوئیه ٢٠١۴

CFDT : Philippe Réau preau@cfdt.fr
CGT : Ozlem Yildirim o.yildirim@cgt.fr
FSU : Michelle Olivier michelle.olivier@snuipp.fr
Solidaires : Christian Mahieux mahieuxt@solidaires.org
UNSA : Emilie Trigo emilie.trigo@unsa.org

ترجمه و پخش از:

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - فرانسه

اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران - پاریس