افق روشن
www.ofros.com

اعتراض يک اتحاديه بين المللی کارگری

به صدور حکم زندان برای رئيس سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه


خبرگزاری هرانا                                                                                                      شنبه ١٣ آذر ١٣٨٩

فدراسيون بين‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی، صنايع غذايی و خدمات با انتشار بيانيه ای به صدور حکم شش ماه زندان برای رضا رخشان، رئيس هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، اعتراض کرد.
به گزارش رادیو فردا، اين فدراسيون در بيانيه خود با ديکتاتور توصيف کردن حکومت جمهوری اسلامی خواستار پايان دادن به سرکوبی فعالان کارگری و حقوق بشری در ايران شده است. آقای رخشان به اتهام تشويش اذهان عمومی به شش ماه زندان محکوم شده است پيشتر، سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به اين حکم اعتراض کرده بود.