افق روشن
www.ofros.com

تاسيس صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا

مجمع عمومی صندوق همیاری با کارگران در ایران

هییت موسس صندوق همیاری                                                                               دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۵ ژوئن ۲۰۱۵

تاسيس صندوق همياری با كارگران در ايران- بریتانیا

کارگران در ايران به دليل سركوب و وجود دهها مانع قانونی از ايجاد تشكل هاي مستقل كارگری محروم شده اند. با این حال به يمن مبارزات كارگران، جنبش کارگری ایران بویژه در دهه گذشته دست آوردها و پيشروی ها ی چشم گیری داشته است؛ بخشی از طبقه کارگر توانسته است به رغم همه سرکوب ها و بگیر و به بندهای دولت، تشکل مستقل خود را ایجاد کند. این تشکل ها اگر چه تحت فشار و سرکوب مداوم حکومت قرار دارند و نمی توانند آزادنه به فعالیت بپردازند اما ایجاد این تشکل ها نشانه اراده و عزم کارگران برای مبارزه متشکل برای دست یابی به خواسته های شان است.
در سالهای گذشته اعتراض و مبارزات کارگران برای افزایش دستمزد ها، علیه بیکارسازی ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ها، علیه خصوصی سازی ها و بطور کلی برای رسیدن به خواسته های به حق خود در سطح کشور بطور قابل توجه افزایش یافته است. و در همان حال در تمام این سالها واکنش دولت به خواسته های کارگران، سرکوب، دستگیری، زندان و شنکنجه بوده است.
همدستي دستگاه هاي امنيتي با كارفرمايان در يورش به سطح معاش كارگران در دوره کنونی با تحت فشار قرار دادن و دستگيري فعالين و رهبران كارگری به بيشترين حد خود رسيده است؛ صدور احكام بلند مدت زندان و حکم شلاق برای رهبران و فعالين كارگرِی، سياستی است كه حكومت سرمايه داران و كارفرمايان در پيش گرفته اند تا از این طريق جنبش كارگري را از وجود كارگران پيشرو و سازمانده محروم نمايند، اما این جنبش علیرغم یورش های سرکوب گرانه دولت، عقب ننشسته و کارگران برای بهره مندی از سطح معاش بهتر و دست یابی به حقوق خود همچنان مبارزه می کنند.
حمایت از جنبش كارگری وظيفه تمامي كارگران و فعالين كارگری و انسانهای آزادی خواه است. در همين راستا تعدادی از فعالين كارگری و حاميان جنبش مستقل كارگری ايران بر آن شدند كه با تاسيس "صندوق همياری با كارگران در ايران" به اندازه توان خود، كمك مالی منظمی را به اين جنبش به ویژه به کارگران زندانی و خانواده آنها و فعالین کارگری که به دلیل دفاع از حقوق کارگران از کار اخراج می شوند، برسانند .
در همین پیوند، مجمع عمومی موسس صندوق همیاری در تاريخ ٢٠١۵/۵/٢٣ با حضور ١٧ نفر در لندن برگزار گرديد. در اين مجمع اساسنامه پيشنهادی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و سپس با تغييراتی با اكثريت قريب به اتفاق ارای حاضرین به تصويب رسيد. همچنین در این مجمع پنج نفر به عنوان اعضاي هیئت مدیره صندوق برای مدت شش ماه انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره کنونی صندوق عبارتند از" سودابه گشتاسبی، ايوب رحمانی، صديق اسماعيلی، ستار رحمانی و رضا رشيدی. ما از تمامي كارگران و انسانهاي آزاديخواه و حاميان جنبش مستقل كارگری دعوت مي كنیم كه با عضو شدن در صندوق و یا کمک مالی به آن و یا با تاسيس صندوق های مشابه در کشور محل اقامت خود، به جنبش كارگری ایران ياری رسانند. جهت اطلاعات بیشتر لطفا از راه های زیر با ما تماس بگیرید.

آدرس ایمیل صندوق: sandooghehamiari@gmail.com

آدرس وبلاگ صندوق:

http://sandooghehamiari.blogspot.co.uk/

شماره تلفن تماس: 07957411443

هیئت مدیره صندوق همیاری با کارگران در ایران- بریتانیا

۱۴ ژوئن ۲۰۱۵

***************

مجمع عمومی صندوق همیاری با کارگران در ایران

مبارزات کارگران در ایران علیرغم سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی با رشد فزاینده ای در حال گسترش است. کارگران در ایران از حق ایجاد تشکل های مستقل برای دفاع از حقوق طبقاتی خود برخوردار نیستند؛ حق اعتصاب، اعتراض، تحصن و راهپیمایی به رسمیت شناخته نمی شود و بسیاری از فعالین کارگری به دلیل اعتراض به وضع تحمل ناپذیر کار و زندگی خود و همکاران شان از کار اخراج شده اند و تعدادی از آنان در زندان های رژیم بسر می برند.
خانواده های کارگران در بند از یک سو تحت فشارهای روحی و اذیت و آزار رژیم قرار دارند و از سوی دیگر با مشکل تامین هزینه زندگی روبرو هستند. در چنین شرایطی ، ضرورت ایجاد صندوق همیاری با هدف کمک رسانی به خانواده های کارگران زندانی و بطور کلی به جنبش کارگری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.
کارگران، معلمان، پرستاران در سال گذشته برای رسیدن به خواسته های خود شجاعانه مبارزه کردند. آنها به رغم همه سرکوب گیری ها و ترفند های رژیم، در کارخانه ها، محلات،مقابل دفاتر دولتی و مجلس رژیم دست به مبارزه زدند تاصدای اعتراض خود را به حاکمان و افکار عمومی برسانند.
ما تعدادی از فعالین کارگری در لندن برآن شدیم که با تشکیل صندوق همیاری کارگری، ضمن ابراز همبستگی با جنبش کارگری ایران، به سهم خود به فعالین کارگری بویژه به فعالین کارگری زندانی و اخراج شده از کار و خانواده های آنها یاری رسانیم و از فشارمالی اعمال شده برآنان بکاهیم.
ما از همه فعالین عرصه کارگری، همه انسان های آزاده و مدافع حقوق انسان دعوت می کنیم که دراین کار با ما همراه شوند و همکاری کنند.
برای تصویب سیاست ها، اهداف و اساسنامه صندوق همیاری کارگری از شما دعوت می کنیم که در مجمع عمومی موسس صندوق که در ٢٣ ماه می ساعت ٢ بعد از ظهر در مکان زیر بر گزار خواهد شد، حضور بهم رسانید.

Function Room, Ye Old Cherry Tree:
The Green, London N14 6EN

تلفن تماس: ایوب رحمانی    ٠٧٩٠٣٨٩٦٢۴٠     رضا رشیدی    ٠٧٨٣٨١۵٦٨١٩

هییت موسس صندوق همیاری با کارگران در ایران- بریتانیا