افق روشن
www.ofros.com

فراخوان به اعتراض علیه سیاستِ ریاضت

اقتصادی دولت هلند و پیشتیبانی از کارگران زندانی در ایران


حزب کمونیست ایران - کمیته هلند                                                                   چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۹٢

بحران کنونی نظام سرمایه‌داری می‌رود تا تبعات سهمگین خود را بیش از پیش بر زندگی و حیات اجتماعی و اقتصادی توده‌های کارگر و زحمتکش فرود آورد. پیامدهای این بحران ویران‌گر خود را در رکود تولید، بیکاری میلیونی و فزاینده‌ی کارگران، سقوط دستمزدها و پایین آمدن قدرت خرید کارگران نشان داده است و متعاقباً وضعیت اجتماعی و اقتصادی اکثریت مردم بیش از هر زمانی به ورطه‌ی تباهی کشیده شده است و میلیون‌ها انسان به سوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.
متعاقب بحران کنونی، دولت هلند نیز با اتخاذ و پیروی از چنین سیاست‌هایی در تقلا است تا سیر نزولی نرخ سود را با چاپیدن هرچه بیشتر دست‌رنج توده‌های کارگران جبران نماید و با سرازیر کردن پول‌‌های هنگًفت به حلق بانکداران و سرمایه‌دران، نجات بربریت سرمایه‌داری را تعقیب می‌کند. هر بار و به بهانه‌های واهی سیاست ریاضت اقتصادی را وضع ‌می‌کنند و با اخراج و بی‌کارسازی‌های گسترده کارگران، حذف سوبسیدی‌ها، خدمات عمومی، بهداشتی و آموزشی، که ماحصل مبارزه‌ی کارگران و جنبش‌های رادیکال اجتماعی هستند، زندگی بسا رقت‌باتر و فقیرانه‌تری را به مردم تحمیل می‌کنند.
بدیهی‌ست که عکس‌العمل کارگران و اقشار پایین جامعه ناگزیر مقابله و مبارزه گسترده‌ی علیه تهاجمات نظام سرمایه‌داری خواهد بود. اعتراضاتی که مبین وخامت زندگی کارگران هستش، قد علم می‌کند و خواست‌های برحق و انسانی خویش را مطالبه می‌کند و به انحاء گوناگون اعتراض خود را علیه این سیستم اعلام می‌دارد.
بدین‌منظور و در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالیستی (ریاضت اقتصادی) دولت هلند تظاهرات گسترده‌ای در روز شنبه ٢۱ سپتامبر در شهر آمستردام برگزار خواهد شد. ما ضمن حمایت از خواست و مطالبات برحق کارگران و اقشار تحتانی جامعه‌ی هلند، کارگران و دیگر جنبش‌های اجتماعی و رادیکال را به مبارزه همه‌جانبه‌تری علیه کلیت نظام سرمایه‌داری فرا می‌خوانیم. یقیناً پس زدن تعرضات نظام سرمایه‌داری در گرو حرکت منسجم و متحدانه‌ی کارگران خواهد بود. افزون براین، نقش نیروهای چپ و کمونیست در فرایند مبارزه و اعتراضات کنونی بی‌نهایت حائز اهمیت است. کانالیزه کردن بسوی افق سوسیالیستی، سازماندهی و رهبری این اعتراضات مستلزم حضور اکتیو نیروهای سوسیالیستی خواهد بود.
در آن‌سوی جهان، کارگران ایران نیز در وضعیت صدچندان وخیم‌تری به‌سر می‌برند. فعالین کارگری که اتهام‌شان دفاع از حقوق ابتدایی و انسانی کارگران است، از سوی رژیم سرمایه‌داری اسلامی ایران مورد حمله و زندانی می‌گردند. هم‌اکنون تعدادی از فعالین مبارز و خوشنام جنبش کارگری منجمله: پدرام نصر اللهی ،شاهرخ زمانی ، رضا شهابی ،بهنام ابراهیم زاده ،محمد جراحی و ... در زندان های جمهوری اسلامی به بند کشیده شده‌اند. همچنین صدور حکم‌های طولانی مدت به زندان، تعقیب و آزار و اذیت دیگر فعالین کارگری و سیاسی از سوی رژیم فضای رعب و وحشتی را برجامعه حاکم کرده است. هجوم روزافزون رژیم حاکم همراه چماق‌ به‌دستان اجیرشان، کارگران و انسان‌هایی را نشانه می‌گیرند که صدای برحق و برخواسته از گلوی میلیون‌ها کارگر و توده‌ی زحمتکش جامعه را فریاد می‌زنند. چرا که این کارگران و فعالین کارگری نوک کوه یخ عظیمی از جامعه هستند که با به حرکت در آمدن هر آنِ این طبقه میلیونی کلیه‌ی نظام کهن و نابرابر کنونی را به زباله دان تاریخ خواهد فرستاد.
از این‌روست که رژیم ایران با وحشت از این حقیقت احترازناپذیر در تقلاست تا هر اعتراض و حرکت اجتماعی کارگران و فعالین اجتماعی را سرکوب کند و به خیال این‌که بتواند چند صباحی به عمر ننگنین خود ادامه دهد، سرکوب وحشیانه فعالین سیاسی را شدت بخشیده است.
به همین جهت، شرایط سیاسی کنونی تقویت و متشکل ساختن توده‌های کارگران را بیش از پیش طلب می‌کند. نقش ارزنده و حیاتی فعالین کارگری در فرایند تشکل‌یابی طبقه کارگر و سوق دادن آن بسوی سرنگونی انقلابی رژیم حاکم، واقعیتی چالش‌ناپذیر است. برای این مهم، حمایت و پیشتیبانی از کارگران و فعالین کارگری در بند امری ضروری و طبقاتی می‌باشد. همبستگی بی‌دریغ جهانی، به اشکال مختلف، تاثیرات مستقیم روانی خود را بر روحیه مبارزجویانه فعالین کارگری (بالطبع جنبش کارگری) خواهد گذاشت و آن را به یک پشتوانه‌ی عملی در جهت آزاد کردن کارگران زندانی تبدیل خواهد کرد.
بنابراین و از آنجا که برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در دفاع از فعالین کارگری در ٢۱ سپتامبر همزمان‌ست با برگزاری تظاهرات مردم علیه سیاست‌های دولت هلند، ما ضمن شرکت در این تظاهرات اعتراضی، همزمان حمایت و پشتیبانی خود را از کارگران و زندانیان سیاسی در ایران اعلام می‌داریم و آزادی بی‌قید و شرط کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی را خواستاریم و این فرصت مناسب را غنیمت می‌شماریم تا اذهان عمومی را از وضعیت ناگوار کارگران ایران آگاه سازیم و حمایت و همبستگی کارگران، احزاب و جریانات چپ و کارگری از زندانیان سیاسی در ایران را جلب نماییم.

شنبه ٢۱ سپتامبر ٢٠١٣

ساعت ١٣:٠٠ در بورس پلاین آمستردام

زنده باد همبستگی جهانی طبقه کارگر!

کارگری زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم اسلامی ایران!

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری!

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران - کمیته هلند

١٧ سپتامبر ٢٠١٣