افق روشن
www.ofros.com

در همایش افشاگرانه ی ژنو و در برابر سازمان جهانی کار، شرکت کنیم


همبستگی با جنبش ...                                                                                      پنجشنبه ٨ خرداد ۱۳۹۳

صد و سومین نشست سازمان جهانی کار، امسال از تاریخ ٢٨ ماه مه تا ١٠ ژوئن ٢٠١۴ برگزار می گردد؛ هر ساله در مقر این سازمان در ژنو اجلاسی برگزار می شود و نمایندگان آن در مورد وضعیت کارگران جهان رایزنی می نمایند. ولی رایزنی مذکور بر مبنای سه جانبه گرایی است و به همین علت است که دولت ها و کارفرمایان نیز در آن عضویت دارند و کارگران نیز توسط اتحادیه هایی نمایندگی می شوند که در گفتار طرفدار کارگران ولی در کردار نهایی و سرنوشت ساز، در سازشکاری با نظام سرمایه داری، زبانزد هستند و مانعی برای تشکل های مستقل کارگری محسوب می شوند.
نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نیز عضو سازمان جهانی کار است و هر ساله نمایندگان سه جانبه ی آن که همگی و در نهایت از منافع سرمایه داری دفاع می کنند، در این اجلاس حضور دارند و سرکوب عریان کارگران، بازداشت و زندانی کردن فعالان کارگری، بیکارسازی و اخراج آنان از کار تا فقدان امنیت شغلی، گسترش شرکت های پیمانی برای هرچه ارزان خریدن نیروی کار، قراردادهای موقت و سفید امضا و نیز حقوق های معوقه ی طولانی مدت را از دیده ی همگان مخفی می کنند. هر چند سازمان جهانی کار از واقعیت های موجود اطلاع کامل دارد و حقایق را از نهادهای مستقل کارگری و حتا در نامه های سرگشاده ی فعالان کارگری زندانی در طول سال کسب می نماید، اما با همه ی اینها، نه تنها جمهوری اسلامی را به خاطر زیر پا گذاشتن آشکار قوانین بین المللی کار اخراج نمی کند، بلکه هر ساله مسئولیت های جدیدی را نیز به وی محول می کند!
ما نیز هر ساله، روزی از اجلاس را به عنوان اعتراض انتخاب نموده و از نبرد موجود نیروی کار با سرمایه در راستای منافع طبقه ی کارگر، پرده برداشته و به دلیل اینکه حتا موازین ابتدایی کار در مورد کارگران ایران عملی نمی گردد، خواهان اخراج جمهوری اسلامی ایران از سازمان جهانی کار هستیم تا فشارهای بین المللی نه از طرف دولت ها، بلکه از سوی طبقه کارگر جهانی تشدید یابد و بسترساز همبستگی بین المللی را در عرصه های مبارزات طبقاتی فراهم سازد. در نتیجه، روز جمعه ششم ژوئن، از ساعت ١٠ صبح، مقابل سازمان جهانی کار در ژنو حضور خواهیم داشت و از فعالان کارگری و همه ی کسانی را که قلب شان برای منافع طبقه کارگر می تپد، دعوت می نماییم که در این تظاهرات و همایش سالانه شرکت کنند و با همبستگی و اتحاد هر چه بیشتر، صدای رسای طبقه کارگر تحت ستم ایران و نیز جهان باشیم.

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

٧ خرداد ١٣٩٣ - ٢٨ مه ٢٠١۴

s.mouvement@gmail.com