افق روشن
www.ofros.com

در حمایت از جنبش کارگری ایران


همبستگی با ... ـ پاریس                                                                                         دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹٢

فراز ونشیب مبارزات اجتماعی ایران، به ویژه مبارزات کارگران تا روزی که نظام سرمایه داری در جهان و کشور ایران حکم می راند، ادامه دارد و خواهد داشت. سردمداران جنایت پیشه ی جمهوری اسلامی ایران در سی و پنج سال گذشته، هر از چند گاهی با تغییر مهره ها یا حتا دشمنی با همپالکی های سابق خویش با هدف فریب کارگران و دیگر نیروها ی اجتماعی ، به ویژه زنان و دانشجویان به حیات ننگین خویش ادامه داده اند. پس از تسخیر قوه ی مجریه توسط یکی دیگر از هارترین جناح های سرمایه و دامن زدن به فضای سیاسی کشور که گویا هر چهار سال یک بار، همگان در سرنوشت کشور سهیم هستند؛ خبرها و واقعیت های موجود حاکی از آن است که نرخ سرکوب و فشار و شکنجه و اعدام به شدت رشد روز افزون داشته است و با اشاره به مواضع مبارزانی که میزان سنج مبارزات اجتماعی را با منافع طبقه ی کارگر گره زدند، شاهدیم که روز به روز، اوضاع در کارخانه ها، کارگاه ها، مراکز تولید و نقش انسان در تولید و جامعه، وخیم تر شده است. در نتیجه، کارگران هرگز فریب حافظان سرمایه را نخواهند خورد و از هیاهوی روابط خارجی ایران یا مذاکرات آنها که در پی سود بیشتر به استثمار پیدا و ناپیدا جلوه ی قانونی و مدنی می دهند، ذره ای از منافع طبقاتی طبقه ی کارگر عقب نشینی نخواهند کرد. آزاد شدن شش کارگر در شهر رشت، بدیهی ترین اتفاقی بود که در هفته ی پیش به وقوع پیوست، در حالیکه آنان به جز دفاع از حق طبیعی کارگران و هم طبقه ای های خویش کاری نکرده بودند، اما به هوش باشیم که به موازات آن، سرعت ماشین اعدام افزون تر شده است، فشار و شکنجه ی وحشیانه، هر انسان داخل و خارج زندان را متأثر کرده است، بیکار سازی ها ادامه دارد، کار کودکان با بی شرمی تمام قانونی شده است، نمودار رشد کودکان خیابانی و محرومان از تحصیل، فاجعه ای جبران ناپذیر شده است، هزاران فعال اجتماعی در عرصه ی زنان، دانشجویان و دگراندیشان و برخی کارگران از جمله وفا قادری، رضا شهابی، پدرام نصرالهی، بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی، فرخ زمانی، سید محمد ابراهیمی و... در شدیدترین شرایط در زندان به سر می برند و صدها مثال دیگر که مبین ساختار نکبت سرمایه داری مبتنی بر استثمار بر جامعه حکومت می کند. تشکل یابی کارگران و حمایت مستمر نهادهای کارگری از کارگران وظیفه ی بدیهی همه ی انسان هایی است که دل در گرو رهایی انسان دارند و تاریخ مبارزات جهان نشان داده است که پایه های حاکمیت سرمایه با تشکل های کارگری به لرزه درآمده است، بنابر این نهاد همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری- پاریس، از همه ی تشکل های کارگری حمایت می کند و نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران را چون همیشه محکوم می نماید.

همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

Solidarité avec le mouvement de classe prolétarien - Paris

s.mouvement@gmail.com

١٣ آبان ١٣٩٢ ـ ۴ نوامبر ٢٠١٣