افق روشن
www.ofros.com

حمایت از مبارزات طبقه کارگر فرانسه


همبستگی سوسیالیستی ... - پاریس                                                                          دوشنبه ۱٧ آبان ١٣٨٩


حمایت "همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس"

از مبارزات طبقه کارگر فرانسه

امروز ما شاهد آنیم که به مدت بیشتر از ۶ ماه کارگران و حقوق بگیران فرانسه به صورت میلیونی با برگزاری تظاهرات و اعتصابات گوناگون مخالفت خود با سیاست های نو لیبرالی دولت سارکوزی - فی یون ابراز کرده و بواقع به پرچمدار مبارزه کارگری در اروپا تبدیل شده اند . "همبستگی سوسیالیستی" در تمام این مدت با شرکت فعال در این مبارزات از خواسته های کارگران فرانسه دفاع کرده و از همه ایرانیان مقیم فرانسه دعوت کرده که در این مبارزه بیکار ننشسته و به وظایف خود در همبستگی عملی بین المللی پاسخ دهند . ما یاد آور شدیم که شرکت در این مبارزات وظیفه همه ایرانیانی است که در فرانسه به کار و تحصیل مشغولند و از مطالبات و مبارزات کارگران و زحمتکشان و همه ی حقوق بگیران معترض، حمایت میکنند. درهمین راستا دیروز رفقای ما ضمن شرکت در هشتمین روز سراسری اعتراض در پاریس ، بخشی از کمک های جمع آوری شده خود را در حضور " شارل فولار" مسوول سندیکای س ژ ت و سخنگوی کارگران اعتصابی پالایشگاه " گران پویی " که بیش از یک ماه در اعتصاب بودند به خزانه دار این کارگران تحویل دادند. ما از این فرصت استفاده کرده و مجددا حمایت کامل خود از این مبارزات کارگران فرانسه را به آنان خاطر نشان کردیم . استقبال صمیمانه این رفقای مبارز از این حمایت و این کمک مالی ، ما را باز هم در عزم خود در حمایت فعال از این جنبش ، که با تصویب آن توسط مجلس و سنای فرانسه وارد فاز جدید و دشواری از حیات خود شده است ، مصمم تر کرد.

پیروز باد مبارزات طبقه کارگر فرانسه!

زنده باد همبستگی بین المللی کارگران!

همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران - پاریس

۷ نوامبر ۲۰۱۰