افق روشن
www.ofros.com

محکومیت «مهرنامه» نقض آشکار آزادی بیان است


محسن حکیمی                                                                                                                        یکشنبه ٢١ دیماه ۱۳۹۳

بر اساس خبر منتشر شده در رسانه ها، دادگاه مطبوعات مدیر مسئول نشریه ی «مهرنامه» را مجرم شناخته است. علی اکبر کسائیان، دبیر هیئت منصفه ی این دادگاه (شعبه ی ٧٩ دادگاه کیفری استان تهران)، در گفت و گو با خبرگزاری فارس علت صدور این حکم را چنین بیان کرده است: «مدیر مسئول «مهرنامه» به اتهام نقل مطالب از گروه های منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها و عدم رعایت قانون مطبوعات مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق تخفیف دانسته نشد.»
متأسفانه در این خبر هیچ اطلاع دیگری در باره ی این محاکمه و اتهام مشخص «مهرنامه» داده نشده است. اما از آنجا که تا پیش از شماره ی اخیرِ «مهرنامه» هیچ خبری در باره ی محاکمه ی این نشریه منتشر نشده بوده و بنابراین موردی برای محاکمه ی آن وجود نداشته است، به احتمال قوی می توان گفت که موضوع محاکمه ی مورد بحث به مطالب مربوط به تغییر ایدئولوژی «سازمان مجاهدین خلق» در سال های ١٣۵٢ تا ١٣۵۴ و سپس شکل گیری «سازمان پیکار در راه آزادی طبقه ی کارگر» مربوط می شود، که در شماره ی اخیر «مهرنامه» (شماره ی ٣٨ به تاریخ مهرماه ١٣٩٣) چاپ شده است. عبارت «نقل مطالب از گروه های منحرف و مخالف منتهی به تبلیغ آنها»، که دبیر هیئت منصفه ی دادگاه مطبوعات آن را به عنوان اتهام «مهرنامه» ذکر کرده است، این احتمال را تقویت می کند.
به هر حال، مجرم شناختن «مهرنامه» ( و هر نشریه ی دیگر) چه به علت نشر مطالب فوق باشد و چه به علت یا علت های مشابه دیگر، نقض آشکار آزادی بیان است و من به سهم خودم و به عنوان کسی که مصاحبه اش در باره ی این موضوع در شماره ی اخیر «مهرنامه» منتشر شده است، آن را محکوم می کنم. این را باید مؤکداً اضافه کنم که من از مخالفان سرسخت گرایش سیاسیِ حاکم بر «مهرنامه» هستم. اما لازم است با همان شدت تأکید کنم که در عین حال از آزادی بی قید و شرط بیان برای تمام شهروندان و تمام نشریات با هر گرایش سیاسی قاطعانه دفاع می کنم و، به نظر من، هیچ درجه از مخالفت سیاسی با «مهرنامه»، و هر نشریه ی دیگر، نمی تواند و نباید باعث بی تفاوتی نسبت به محکومیت و یا تعطیل این گونه نشریات گردد، بی تفاوتی ای که هیچ نتیجه ای جز همسویی با سرکوبگران و پایمال کنندگانِ آزادی بیان ندارد.

محسن حکیمی - ١٣٩٣/١٠/٢١