افق روشن
www.ofros.com

قدردانی از کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران


محسن حکیمی                                                                                                             شنبه ۵ خرداد ۱۳۹٧ - ۲٦ مه ۲۰۱٨

اعضای کمیسیون پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران!
به تک تک شما درود می فرستم و دستتان را به گرمی می فشارم. یاران و همراهان عزیز! با آن که سرکوبگران آزادی ستیز این فرصت را از شما گرفتند که حاصل یک سال تلاش و زحمت مدام و پیگیر خود برای گرامی داشت پنجاه سال مبارزه درخشان کانون نویسندگان ایران در راه آزادی بی هیچ حصر و استثنای بیان را به نمایش عمومی درآورید و کانون را بیش از پیش به مردم ایران و جهان بشناسانید، اما بدانید و تردید نکنید که این یورش سرکوبگرانه نه تنها سرسوزنی از عظمت تلاش شما نمی کاهد بلکه کار سترگ شما را برجسته تر و نمایان تر از پیش می سازد. همین ایلغار و یورش وحشیانه برای محروم ساختن شما از نمایش عمومی حاصل یک سال تلاش پیگیر برای ارج نهادن به کانون نویسندگان ایران نشان می دهد که آزادی ستیزان در وجود شما - که بیشترتان از اعضای جوان کانون هستید - نویسندگان آزادی خواهی را دیده اند که به درخت تنومند و کهن آزادی در ایران پای بندند و حاضر نیستند ذره ای از این پای بندی کوتاه بیایند. کانون نویسندگان ایران به خود می بالد که نویسندگان مستقل و آزادی خواهی چون شما را در دامن خود پرورده است. به سهم خود قدردان زحمات شما هستم و برایتان آرزوی پیروزی و بهروزی می کنم. خسته نباشید!

محسن حکیمی

عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران

۵ خرداد ١٣٩٧