افق روشن
www.ofros.com

خطاب به اتحاد سوسیالیستی کارگری

دست از سر مقالات من بردارید

محمد قراگوزلو                                                                                                  شنبه ۵ بهمن ۱۳۹٢

رفقا!
همان طور که پیشتر نیز گفته و نوشته ام، شخصا دخالتی در توزیع مقالاتم ندارم و دوستان نازنینی که سوگمندانه تا کنون توفیق زیارتشان را نداشته ام من را مرهون خود می کنند. بدین وسیله مایلم دو نکته را خاطر نشان شوم.
الف. از طریق این یادداشت مراتب امتنان خود را از همه عزیزان مدیران سایت ها اعلام می کنم.
ب. من ظرف ٣ سال گذشته چند بار به دوستانم گفته و نوشته ام که مقالات من را در اختیار سایت های منسوب و متعلق به جریان موسوم به " اتحاد سوسیالیستی کارگری" قرار ندهند. با این حال و علیرغم استنکاف دوستان از ارسال مقاله به سایت های این جریان، آنان خودسرانه اقدام به درج و انتشار مقالات من می کنند. بدین وسیله به آگاهی همه ی عزیزان می رسانم که این روند به هیچ وجه مورد تایید من نبوده و بار دیگر از این آقایان می خواهم مقالات من را منتشر نکنند.
همچنین من حق دارم که از این آقایان بخواهم که کل مقالات من را از سایت های شان حذف کنند.

راستش زور من بیش از صدور این اطلاعیه نیست.
شادباشید.

محمد قراگوزلو

٢۵ ژانویه ٢٠١۴ مصادف با ۵ بهمن ١٣٩٢

Qhq.mm22@gmail.com