افق روشن
www.ofros.com

اطلاعیۀ مشترک کنگرۀ ملی بومی و ارتش زاپاتیستی آزدیبخش ملی


بهرام قدیمی                                                                                                        یکشنبه ٦ تیر ۱۳۹۵ - ۲٦ ژوئن ۲۰۱٦

اطلاعیۀ مشترک "کنگرۀ ملی بومی" و "ارتش زاپاتیستی آزدیبخش ملی" در بارۀ حملۀ بزدلانۀ پلیسی علیه "هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش" در شهر نوچیکستلان، ایالت اوآخاکا. *
در روز ۱۹ ژوئن، ارتش و نیروهای پلیس فدرال مکزیک در ایالت اوآخاکا به معلمینی حمله کردند که از سال ۳۰۱۳ در اعتراض به روند خصوصی سازی آموزش و پرورش در این کشور و در دفاع از سندیکاهای آموزگاران دست به مبارزه زدهاند. هدف اصلی دولت کالایی کردن آموزش و پروش و از میان برداشتن «هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش» است. ( در مورد این تشکل نگاه کنید به: گفت و گو با دوتن از رهبران جنبش معلمان مکزیک، اکتبر ۲۰۱۳-بهرام قدیمی (۱) و زندگی و مبارزه مردم مکزیک در برابر نئولیبرالیسم/ هاله صفرزاده (۲)
در جریان درگیری های شهرستان نوچیکستلان در ایالت اوآخاکا، حداقل سیزده نفر به قتل رسیدند و بیش از صد نفر زخمی شدند. دولت مکزیک برخی از رهبران «هماهنگی ملی کارگران آموزش و پرورش» را در زندانهای امنیتی حبس کرده، علیه بسیاری از فعالین سندیکا احکام جلب صادر کرده است.
اعتراضات توده ای به سرکوب پلیسی در ایالت اوآخاکا، هنوز تأثیر چندانی در روند سرکوب ها نداشته است. دولت که ابتدا مدعی بود که پلیس اصولاً سلاح همراه نداشته است، پس از افشا شدن عکس و فیلم های بسیار، می کوشد موضوع را هرچه زودتر خاتمه دهد. سازمانهای مردمی در مکزیک حمایت خود را از معلمان اعلام کرده اند. یکی از مراکز مهم درگیری ایالت چیاپاس است که در آن معلمان مبارز از حمایت ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی برخوردارند.
در ایالت اوآخاکا که از سابقۀ مبارزاتی وسیعی برخوردار است، آموزگاران با تشکل وسیع خود همچنان در مقابل سرکوب دولتی مقاومت میکنند. (۳)
در ادامه، ترجمۀ اطلاعیۀ مشترک «کنگرۀ ملی بومی» و «ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی» را در این باره مشاهده می کنید.

بهرام قدیمی، ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶

کانون مدافعان حقوق کارگر

❊ ❊ ❊

متن بیانیه

۲۰ ژوئن ۲۰۱۶

خطاب به خلق مکزیک،
خطاب به خلقهای جهان:

در مقابل حملۀ بزدلانۀ سرکوبگران علیه معلمان و جامعۀ نوچیکستلان، اوآخاکا - که باتوسل به آن دولت مکزیک یادآوری میکند که دارد علیه همه می جنگد، ما خلقها، ملتها و اقوام بومی که "کنگرۀ ملی بومی" و "ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی" را تشکیل میدهیم، به معلمان شریف میگوییم که تنها نیستید می دانیم که هم خرد و هم حقیقت با شماست، که کرامت مشترکی که صدای مقاومت شماست، شکست ناپذیر است و این سلاح اصلی همۀ ما، مردم اعماق است.
ما شدیداً این موج سرکوب فزاینده را محکوم میکنیم. سرکوبی که توسط آن قصد دارند رفرم نئؤلیبرالِ سرمایهداریشان، را که (رفرم) "آموزشی" مینامند را در سراسر کشور، و مشخصاً در ایالات اوآخاکا، چیاپاس، گرررو، و میچوآکان محقق کنند.
آنها تلاش می کنند با ارعاب و تهدید، یورش و تعقیب و اختناق، ضربات، و به زندانانداختن ناحق و اکنون قتل، کمر شرافت آموزگاران شورشی را بشکنند.
ما خلقهایمان و به طور کلی جامعۀ مدنی را به همبستگی و قرار گرفتن در کنار آموزگارانی فرا میخوانیم که پیوسته مقاومت میکنند. ما در آنها خودمان را باز بیابیم. همانها که در مقابل کسانی بپاخاسته اند که می خواهند با هدف خصوصی سازی آموزش و پرورش، با اعمال خشونت حقوق ابتدایی شغلی شان را سلب کنند. این انعکاس همان خشونتیست که توسط آن ، ماف خلقهای نخستین، دهقانان و شهر نشینان چپاول میشویم.
کسانی که به قدرت خود می بالند، تصمیم گرفتهاند که آموزش و پرورش، بهداشت، سرزمین بومیان و دهقانان، همچنین صلح و امنیت، را که همه به مثابه کالا هستند در اختیار کسانی قرار دهند که استطاعت آن را دارند؛ که عنوان می کنند حق دیگر حق نیست، بلکه تماماً کالاست است که میشود به تصرف در آورد، میشود غارت و چپاول کرد، و با هر آنچه سرمایۀ بزرگ دیکته کند، میشود معامله کرد. این ایده ی مهمل میکوشد به شیوهای خونین تحمیل شود. با به قتل رساندن و مفقودالاثر کردن رفقای ما، راهی کردن سخنگویانمان به زندانهای با حداکثر امنیت، با تبدیل شکنجۀ بیشرمانه به کالای دولتی و با کمک رسانه های عمومیِ خریده شده، و همردیف جنایتکاران خواندنِ ارزشمندترین انسانهای مکزیک، یعنی کسانی که پیکار میکنند، تسلیم نمیشوند، خود را نمی فروشند و تن در نمیدهند.
ما خواهان قطع فوری سرکوب علیه معلمان مبارز هستیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمام زندانیان سیاسی.
تمامی خلقها در روستاها و شهرها را فرامیخوانیم تا گوش به زنگ باشند و در همبستگی با مبارزات معلمان؛ تا خودمان را به شیوهای مستقل سازمان بدهیم تا مطلع باشیم و حواسمان جمع باشد در برابر طوفانی که بر سرمان خراب خواهد شد. آگاه از این که طوفان، علاوه بر آن که کولاک است و هرج و مرج، زمین را هم حاصلخیز می کند که از آن همیشه جهانی نو زاییده میشود.

از کوهستانها، کشتزاران، فلاتها، درهها و محلات روستاها، ملتها و اقوام نخستین مکزیک.

تا دیگر هرگز یک مکزیکِ بدون ما وجود نداشته باشد!کنگرۀ ملی بومی ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

مکزیک، ۲۰ ژوئن ۲۰۱۶


زیرنویس ها:

* به زودی مقاله جداگانه ای مبارزات معلمان درمکزیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. کانون مدافعان حقوق کارگر
١-http://www. kanoonm. com/1331
٢-http://www. kanoonm. com/405)
٣- برای آشنایی بیشتر، از جمله نک به منابع زیر:
http://noticaribe. com. mx/2016/06/19/se-convierte-oaxaca-en-foco-de-la-resistencia-magisterial-choque-entre-maestros-de-la-cnte-y-federales-en-nochixtlan-deja-heridos-en-ambos-bandos/
و
https://www. youtube. com/watch?v=0_XGg6j_E3o