افق روشن
www.ofros.com

!فعالین کارگری زندانی را فورا آزاد کنید


آندریاس گِرکه - کانون همبستگی - هانوفر                                                                    شنبه ۴ تیرماه ١٣٩٠

آقای رئیس جمهور احمدی نژاد
من این نامه را از طرف اعضای اتحادیه کارگران د گ ب منطقه ساکسونی پایین در آلمان می نویسم و خواستار آزادی فوری همه فعالین کارگری زندانی که در حال حاضر در زندان های مختلف در ایران زندانی می باشند هستم.
ما مطلع هستیم که قبل از روز جهانی کارگر ٢٠١١، فعالان کارگری ، در شهرستانها ی مختلف از جمله شهر سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ما از ادامه سرکوب علیه فعالان اتحادیه ای که جرات صحبت کردن از انصاف و عدالت را دارند وحشت زده ایم.
ما از شما متوقف کردن سرکوب کارگران و فعالان حقوق بشر و احترام به حقوق مردم ایران را مطالبه می کنیم.
ما دوباره بر این مطلب که انجام فعالیت های اتحادیه ای در تحت هیچ شرایطی دلیلی برای دستگیری و اِعمال مجازات نیست تاکید می نمائیم.
ما هدف بنیادی کارگران ایران را برای ایجاد و تشکیل تشکل های مستقل کارگری تایید کرده و بر آن تاکید می ورزیم.
ما خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط منصور اسانلو و رضا شهابی، که سلامتی شان در شرایط بحرانی است و هم چنین بسیاری دیگر از فعالان کارگری که در زندان هستند می باشیم.
ما بار دیگر خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمام فعالان کارگری بوده و از دولت شما می خواهیم که به حق تشکل و آزادی تشکل احترام بگذارید.

از واکنش مثبت شما خوشحال خواهیم شد.
آندریاس گِرکه
رئیس منطقه ای اتحادیه د گ ب - آلمان

ترجمه توسط کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران - هانوفر/ آلمان

********************

DGB Region Niedersachsen-Mitte, Otto-Brenner-Straße 1 • 30159 Hannover
President of the Republic of Iran
The Presidency
Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection
Tehran
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN
Fax: +98 21 649 5880
Email: dr-ahmadinejad@president.ir
Otto-Brenner-Straße 1
30159 Hannover
Telefon: 0511-16387-0 0 511 – 16387-0
Telefax: 0511-16387-34 0 511 – 16387-34
Telefon-Durchwahl
0511-16387-21 E-Mail
Hannover@dgb.de
Internet:
www.niedersachsen-mitte.dgb.de
Abteilung Unsere Zeichen Datum
22.06.11
Free all imprisoned labour activists now
Dear Mr. President Ahmadinejad,

I am writing on behalf of the members of the DGB Region of Lower Saxony in Germany to demand an immediate release of all imprisoned labour activists currently incarcerated in different prisons in Iran.
We are informed that before the International Labor Day 2011, labour activists in several cities such as Sanandaj were arrested by security forces. We are appalled at the continuing repression against unionists who have the courage to speak out for fairness and justice.
We urge you to stop the repression of labour and human rights activists and to respect the Iranian people’s rights.
We stress again that the performing of trade union activities are not punishable actions and in no case the reason for arrest. We underline the objective of Iranian workers for forming independent workers organizations.
We demand immediate and unconditional freedom of Mansour Osanloo and Reza Shahabi, who are in critical health conditions and many other labour activists in prison.
And we demand the immediate and unconditional freedom of all labour activists and call on the government to respect the right to organize and freedom of association.

We will be pleased about a positive reaction.
Yours sincerely
Andreas Gehrke
DGB Region Chairman