افق روشن
www.ofros.com

فعالین سندیکایی آلمان خواستار آزادی منصور اسانلو


کمیته دفاع از... - برلین                                                                                 شنبه ١٨ اردیبهشت ١٣٨٩


فعالین سندیکایی آلمان طی ماههای اخیر با جمع آوری امضاء خواستار آزادی منصوراسانلو وکارگران زندانی در ایران شدند. مسئولین سندیکایی در اشتوتکارت آلمان در۲۰ فوریه ۲۰۱۰ طی فراخوانی با تشریح وضعیت کنونی منصوراسانلو بعنوان یک کارگرزندانی که تحت فشارو توطئه چینی عوامل سرکوب درزندان می باشد برای درخواست آزادی وی کمپینی را برای جمع آوری امضاء سازماندهی نمود. درباره ی وضعیت کارگران زندانی تا کنون گزارشات متعددی در سطح افکاربین المللی انعکاس یافته است و در ادامه این کمپین درروزاول ماه مه ۲۰۱۰ نیز آقای برنارد لوفر رئیس بخش منطقه ای اتحادیه ی سندیکاهها ی کارگران آلمان( د.گ.ب) طی سخنرانی خود بمناسبت اول ماه مه در اشتوتکارد آلمان مجدد به وضعیت منصوراسانلو درزندان پرداخت. آقای لوفر گفت:

همکاران عزیز
ازآنجا که مراسم اول ماه مه جشن همبستگی جهانی است امروز ما در اینجا فعالین سندیکایی سرکوب شده نظیر منصور اسانلو رئیس هیات مدیریه سندیکای شرکت واحد را بیاد می آوریم. وی سپس با تشریح فشارهایی که تاکنون بر منصور اسانلو وارد شده است اضافه کرد: ایران وآلمان شریک اقتصادی یکدیگرند و دولت آلمان امکاناتی در اختیار دارد که به دولت ایران می تواند فشار وارد نماید تا دست از نقض دائمی حقوق بشربردارد. ما این درخواست خود را به تمامی نمایندگان احزاب درمجلس نوشته ایم که متاسفانه تاکنون فقط فراکسیون سوسیال دمکراتها در مجلس آلمان به نامه ما پاسخ مثبت داده اند وازخواستهای ما حمایت کرده اند.
همچنین شرکت "دایملر" نیز اعلام کرد روابط اقتصادی خود را با ایران کمتر می کند و به نظر ما این قدمی مثبتی است که باید دیگران نیز در این راه گامی بجلو گذارند. زمانیکه منصور اسانلو در فوریه امسال به سلول انفرادی برده شد فدراسیون بین المللی سندیکاههای اتوبوس رانی نیزکمپین اعتراضی سازماندهی نمود که تاثیرات خود را بر جا گذاشت .با این وجود منصور اسانلو وتعدادی دیگر ازفعالین سندیکایی همچنان در زندان هستند و بهمین دلیل اعتراضات بین المللی باید با مطالبه ی آزادی کارگران زندانی در ایران ادامه یابد.
در خاتمه آقای لوفر از تمامی شرکت کنندگان در مراسم اول ماه مه در شهر اشتوتکارت آلمان دعوت کرد فراخوان برای آزادی منصور اسانلو که ازسوی دفتر سندیکای (د. گ. ب) در اختیار عموم قرارداده شده است را امضا نمایند . دراین فراخوان ازدولت آلمان خواسته شده است با حمایت از سیاست تحریم، دولت ایران تحت فشار قرارداده شود تا حقوق بشر را رعایت و زمینه برای آزادی کارگران زندانی را فراهم نماید.
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین نیز ضمن شرکت فعال در تظاهرات اول ماه مه در شهر برلین با فعالیت تبلیغی بنفع زندانیان سیاسی ایران در افکار عمومی بویژه در حمایت از کارگران زندانی و منصور اسانلو توانستند ۴۰۰ امضاء در حمایت از فراخوان سندیکای د.گ.ب اشتوکارت آلمان جمع آوری نماید و متن کتبی امضا ها به دفترسندیکا در اشتوتکارت ارسال گردید.

گزارش از: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران - برلین

۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹