افق روشن
www.ofros.com

علیرضا سلیمانی از میان ما رخت بر بست


فعالان کارگری ضد سرمایه داری                                                                             دوشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩١

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پرواز خواهیم کرد و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت .
روزی که کمترین سرود
بوسه است
و هر انسان
برای هر انسان
برادری است
روزی که دیگر درهای خانه شان را نمی بندند قفل
افسانه ائیست
...
و من آنروز را انتظار می کشم حتی اگر نباشم
از میان ما رخت بر بست
علیرضا سلیمانی
او سالها در کارزار زندگی واقعی در جستجوی نان و مبارزه به آگاهی طبقاتی و تاریخی کارگری دست یافته بود.
او دغدغه اش رهایی همزنجیران کارگرش و انسان های ستمدیده از یوغ ستم طبقاتی نظام بردگی مزدی بود.
از مبارزات ضد سرمایه داری او سند و مدارک بسیار موجود است.
آری رفیق کارگر
امروز یادت گرامی است با اینکه تو در میان ما نیستی ....
تو نیستی تا گره گشای مشکلات کارگران غیر بومی پایتخت باشی
تو نیستی تا کارگران مهاجر را در این برزخ سرمایه راهنما باشی
ما با یاد تو شمع می افروزیم
همانگونه که چراغ دلت راهنمای ما بود
اما نه
تو زنده ای هنوز
تا زمانیکه مبارزه کارگران علیه سرمایه جاریست...
تو زنده ای تا آرمان شهر کارگری برپا شود...
آنگاه کارگران نام تو و تمامی کارگران پیکارگر علیه سرمایه داری را بر دیوارهایش به رسم یاد بود حک می کنند.
تو زنده ای هنوز
تا نان به تساوی تقسیم شود
تو زنده ای ...
خانواده علیرضا سلیمانی ما را نیز در غم تان، غم از دست دادن دوست و رفیق فعال کارگری عزیزمان شریک بدانید.

یادش زنده وگرامی باد

فعالان کارگری ضد سرمایه داری گیلان