افق روشن
www.ofros.com

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از رفتار جمهوری اسلامی با منصور اسانلو انتقاد کرد


فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل                                                                         جمعه ٢٨ اسفند ۱٣٨٨


فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل از رفتار جمهوری اسلامی با منصور اسانلو انتقاد کرد

فدراسیون جهانی کارگران بخشِ ِ حمل و نقل روز چهارشنبه باانتشار بیانیه ای از انتقال منصور اسانلوبه بند زندانیان متادونی و مبتلا به بیماری های هپاتیت و ایدز در زندان رجایی شهر کرج انتقاد کرد.
رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شده، اخیرا از بند عمومی در زندان رجایی شهر به این بند که از لحاظ بهداشتی برای سلامتی او خطرناک است، منتقل شد.
آقای اسانلو حدود یک ماه پیش به سلولی انفرادی در زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود که در پی اعتراض های گسترده اتحادیه های بین المللی کارگری، به بند شماره چهار این زندان بازگردانده شد.
فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در بیانیه خود با انتقاد از آنچه « رفتار ناعادلانه» مقام های جمهوری اسلامی ایران با آقای اسانلو نامید، خواستار پایان رفتارهایی شد که جان این فعال کارگری را در خطر قرار می دهد.