افق روشن
www.ofros.com

پیرامون دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو


فراخوانِ مشترک                                                                                           یکشنبه ٢ مرداد ماه ١٣٩٠


فراخوانِ مشترک

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران و هیئت تحریریه ی نشریه ی آلترناتیو

بر سرِ پیمان با آرمان رهاییِ مردم

پیرامون دوازدهمین سالگرد درگذشت احمد شاملو

بسیار نادرند هنرمندان و نویسنده گانی که هویت هنری شان پیوندی ناگسستی و عمیق با زنده گیِ مردم و روح عصیان گری و شورش زمانه شان دارد و بدون شک سرآمدِ چنین نویسنده گانی در تاریخ ادبیات معاصر ایران احمد شاملو است. شاملو این چهره ی جاودانه ی ادبیات ایران که سراسر حیات شاعری و فکری اش جز تلاش برای آزادی و جز بازتاب رنج ها و امیدها و پیکارهای انسان نبود؛ همو که روح زیبایی و ظرافت ادبی را در شکلی یگانه با مفاهیم والای انسانی درآمیخت و در سطر سطرِ شعرها و دفترهای اش از رهایی آدمی و جهانی شایسته ی او سخن گفت. انسانِ شعر شاملو نشانی از "انسان کامل" و "خلیفه ی الله" ادبیات سنتی و عرفانِ ایرانی- اسلامی نداشت و هرگز تجسم "خیر و زیباییِ" گژدیسه و دروغینِ نظم حاکم بر جهان معاصر نبود. انسانِ شعر شاملو خودِ درد بود، از جنس بچه های اعماق و دختران دشت، انسانی صد در صد زمینی که اگر غم نان اش نبود شاه بیت قصه های شاعر بود و درعین حال انسانی بود به دشواری وظیفه. شعر بامداد اما در زمانه ای بالید و برآمد که رپ رپه طبل های خون در چیتگر و غرش ببرهای عاشق از دیلمان به گوش می رسید و طوفان انقلاب دست به کار زاییدن کودکانِ ناهمگون بود و شاملو و شعرش به رسم"حقیقت ادبیات" نمی توانستند از این مردم بی-لبخند و دل به دریا افکنان اش جدا باشند و این شد که شعر بامدادِ ستاینده ی عشق و نبرد از ابراهیمِ در آتش گفت و از آیدا در آیینه، از پرنده نوپرواز گفت و شاخه ای که در سیاهیِ جنگل به سوی نور فریاد می کشید. آری شعر شاملو صیقل دهنده ی سلاحِ آبایی برای روز انتقام شد و همراهِ چندین هزار جنگلِ شاداب ناگهان از زمین رویید. شاعر اما در روزگار غریبی که چهره ی آبی عشق پیدا نبود در کتاب جمعه و کتاب کوچه اش باز از مردم و از پایداری شان گفت و لحظه ای دمخورِ ابلیسِ پیروزمست و گاوگند چاله دهانان اش نشد تا شعرش چو ققنوسی در باران بر فراز تاریخ مردم به پرواز درآید و جاودانه شود.
در دوازدهمین سالگردِ درگذشت بامدادِ شاعر و در روزگاری که هنوز خونِ خورشید بر سنگفرش های خیابان نخشکیده است و خشم کوچه در مشت ها گره کرده و چخماق ها کنار فتیله بی طاقت اند، با حضور بر مزارش با او و شعرش پیمانِ ماندن بر آرمانِ رهایی مردم می بندیم. وعدهی ما دوم مرداد ماه بر مزار احمد شاملو، شاعر آزادی.

شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران

هیئت تحریریه ی نشریه ی آلترناتیو

اول مرداد ماه ١٣٩٠