افق روشن
www.ofros.com

یورش وحشیانه مثلث دولت، اتحادیه و حزب به کارگران


فعالین لغو کار مزدی                                                                                           جمعه ٣١ شهریور ١٣٩١

کارگران معادن طلای افریقای جنوبی به مبارزات خویش ادامه می دهند. ٣٠٠٠ کارگر هفته هاست که با عزمی راسخ برای تحمیل خواسته های نازل خود بر بورژوازی پیکار می کنند. پلیس دولت « دموکراتیک» سرمایه داری افریقای جنوبی، دولت حاصل « انتخابات آزاد » نظام بردگی مزدی، دولت متشکل از همه بخش های بورژوازی و اتحادیه های کارگری و حزب مدعی نمایندگی طبقه کارگر!!! چند وقت پیش در یک شبیخون جنایتکارانه، مبارزات کارگران را به خون کشیدند، حمام خون راه انداختند، دهها کارگر را کشتند و صدها همزنجیر دیگر آن ها را زخمی ساختند. بورژوازی دموکرات « آپارتاید ستیز »!! دست در دست اتحادیه های کارگری و «حزب کارگران» به این جنایت شنیع بربرمنشانه دست یازید تا خیزش کارگران برای تحقق ابتدائی ترین و حقیرترین مطالباتشان را در هم کوبد، تا به طبقه سرمایه دار جهانی، به قطب های قدرت سرمایه بین المللی، به همه دولت های سرمایه داری و به ویژه به تراست های عظیم صنعتی و مالی امریکائی و انگلیسی و شرکای داخلی آن ها بشارت دهد که برای دفاع از رود پرخروش اضافه ارزش های آنان از هیچ درندگی و سبعیتی علیه توده های کارگر دریغ نخواهد کرد. مثلث دولت، اتحادیه و حزب با این اهداف پلید و شوم حمام خون کارگران اعتصابی را برنامه ریزی کردند اما عزم راسخ و مقاومت شجاعانه ٣٠٠٠ کارگر تا این لحظه تیر دشمن را به سنگ نشانده است و نقشه های تبهکارانه و بشرستیزانه بورژوازی و متحدان اتحادیه ای و حزبی اش را نقش بر آب کرده است. کارگران به اعتصاب ادامه می دهند. آنان اعلام داشته اند که تا تحقق خواسته های خود دست از پیکار نخواهند کشید. مثلث دولت، اتحادیه و حزب ار یک سوی در مقابل موج مقاومت کارگران احساس عجز می کند و از سوی دیگر در مقابل شرکای طبقاتی بین المللی خود به خاطر این عجز، عجز از درهم کوبی اعتصاب کارگران عرق شرم بر جبین می ریزد. پلیس بورژوازی زیر فشار این عجز و شرم دست به کار آفرینش صحنه های تازه حمام خون است. قوای سرکوب در همین راستا به محل اقامت توده های کارگر یورش برده است و تا هر کجا که توان داشته است کارگران را مورد آزار و ضرب و شتم قرار داده است.
اعتصاب، مبارزه و مقاومت کارگران معادن طلای افریقای جنوبی و کشتار گسترده این کارگران توسط دولت دژخیم بورژوازی و متحدان اتحادیه ای و حزبی اش یک سؤال بسیار مهم و عظیم را در مقابل کل طبقه کارگر بین المللی قرار داده است. سؤال این است: بورژوازی جهانی، رفرمیسم راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ حزب سالار دست در دست هم علیه کارگران حمام خون بر پای می دارند. ٣٠٠٠ همزنجیر ما را به جرم مطالبه چند سنار افزایش دستمزد ماهانه، به جرم مطالبه نازل ترین میزان بهای بازتولید نیروی کارشان، به گلوله می بندند. توده های کارگر دنیا در مقابل این جنایت ها و سبعیت ها چه می کنند و تا حال چه کرده اند.؟؟!! این سؤالی است که در مقابل هر کارگری در هر گوشه دنیای وحشت و دهشت سرمایه داری قرار دارد. سکوت در برابر این توحش ها نه فقط کوبیدن لگد بر اصل همبستگی انترناسیونالیستی ضد سرمایه داری کارگران جهان که گواه چشم پوشی از حداقل همیاری و همکاری و همجوشی انسانی با این همزنجیران است. در همین راستا ما از تمامی توده های همزنجیر خویش در سراسر جهان می خواهیم که صدای اعتراض خود را علیه آنچه در افریقای جنوبی و علیه کارگران معادن طلای این کشور می گذرد بلند کنند. از کارگران همه کشورها می خواهیم که با افراشتن پرچم همبستگی ضد سرمایه داری، به حمایت از مبارزات کارگران معدن طلای افریقای جنوبی و خواستهای آنان برخیزند. از همه می خواهیم که حمایت خویش را در اشکال مختلف اعتراض، راهپیمائی، اعتصاب و تعطیل مراکز کار و تولید از اعتصاب همزنجیران افریقائی خود اعلام دارند.

زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی ضد سرمایه داری کارگران

فعالین جنبش لغو کار مزدی

سپتامبر ٢٠١٢