افق روشن
www.ofros.com

سوء قصد مزدوران سرمایه به جان منصور اسانلو را محکوم می کنیم

فعالین جنبش لغو کار مزدی                                                                                   چهارشنبه ۵ اسفند ۱٣٨٨

بر اساس اطلاع، منصور اسانلو کارگر سندیکالیست و رئیس سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در زندان گوهردشت آماج یورش وحشیانه یکی از زندانیان قرار گرفته است و به صورت بسیار سبعانه ای تهدید به مرگ گردیده است. اسانلو مدت هاست که به جرم اعتراض علیه نازل بودن دستمزد کارگران همزنجیرش در زندان های دولت اسلامی سرمایه داری به سر می برد.
او به طور مستمر زیر فشار بیشترین شکنجه ها و آزارهای جسمی و روحی عمله کشتار جمهوری اسلامی واقع شده است. با اینکه از بیماری های بسیار مهلک و آزار دهنده ای رنج می کشد از هر نوع امکان دارو و درمان محروم مانده است. دولت اسلامی سرمایه به همه این ها هم بسنده نکرده است و بر پایه همه شواهد، برنامه ریزی قتل وی را دستور کار خود ساخته است. فرد زندانی که در زندان گوهر دشت اسانلو را آماج سوء قصد قرار داده است یک پاسدار شرور و آدم کش است که تا مدت ها به دستور رژیم سرمایه هر مخالفی را کشتار می کرده است و در این اواخر حتی همسر خود را هم به قتل رسانده است. حادثه سوء قصد در برابر چشمان باز خدمه کشتار رژیم در زندان روی داده است و آنان هیچ نوع تلاشی برای نجات جان اسانلو از خطر هجوم ضارب انجام نداده اند. ما به استناد همه این دلایل اقدام پاسدار زندانی مهاجم، به سوء قصد علیه جان اسانلو را یک عمل برنامه ریزی شده از سوی رژیم تلقی می کنیم و چنین جنایتی را سخت محکوم می نمائیم. ما خواستار آزادی فوری و بدون هیچ قید و شرط اسانلو و همه زندانیان کارگر یا هر انسان اسیر معترض به بربریت و توحش سرمایه داری هستیم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی

٢٣ فوریه ٢٠١٠