افق روشن
www.ofros.com

!رضا شهابی باید فوری و بدون هیچ قید و شرط آزاد گردد


فعالین لغو کار مزدی                                                                                       چهارشنبه ٩ آذر ماه ١٣٩٠

رضا شهابی باید فوری و بدون هیچ قید و شرط آزاد گردد!

مبارزه برای آزادی شهابی وظیفه کل جنبش کارگری جهانی است

رضا شهابی فعال کارگری و عضو هیئت رئیسه سندیکای شرکت واحد حدود یک سال و نیم است که در سیاهچال های دهشت و وحشت رژیم اسلامی سرمایه داری در زیر فشار شکنجه، آزار و سبعیت دژخیمان سرمایه قرار دارد. شهابی از شدت بیماری رنج می برد. ستون فقرات وی سخت آسیب دیده است. وخامت وضع جسمی او به حدی است که حتی پزشکان تحت کنترل رژیم بر ضرورت فوری عمل جراحی وی تأکید نموده اند. با همه اینها مزدوران سرمایه او را به جای اعزام به بیمارستان و فراهم ساختن امکانات درمان، زیر فشار شکنجه ها و شرائط مرگبارتر زندان قرار داده اند. شهابی تنها کارگر اسیر سیاهچال های دولت اسلامی نیست.
جمعیت کثیری از فعالین کارگری سال هاست در عمق این شکنجه گاهها، با مرگ دست و پنجه نرم می کنند. برخی از آنها به کرات آماج کثیف ترین و نفرت بارترین توطئه های عمله و اکره نظام سرمایه داری قرار گرفته اند. توطئه های که هدف اجرای آن ها گرفتن جان این کارگران و ساقط ساختن آنان از هستی بوده است.
رضا شهابی در اعتراض به سبعیت های دولت اسلامی، اعتراض به شکنجه و اسارت یک سال و نیمه و اعتراض علیه بلاتکلیفی طولانی مدت خود دست به اعتصاب غذا زده است. او در شرائطی این کار را کرده است که در وخیم ترین وضعیت جسمی قرار دارد. شهابی خوب می داند که اعتصاب غذا در چنین وضعی و در روزهائی که سلامتی او به شدت در معرض تهدید است، گامی در نزدیکی هر چه بیشتر به مرگ است. با این همه روزهاست که به اعتصاب ادامه می دهد، زیرا هیچ روزنه امیدی برای رهائی از چنگال جنایت و بربریت رژیم در پیش روی خود نمی بیند. او دست به اعتصاب غذا زده است تا با این کار اعلام کند که مرگ محتوم برایش از تحمل اسارت و شکنجه در سیاهچالهای مرگ دولت سرمایه، در وخیم ترین شرائطی جسمی و بیماری به مراتب ترجیح دارد.
ما هر لحظه ادامه اسارت شهابی را قویاً محکوم می کنیم و از کل توده های کارگر دنیا می خواهیم که با تمامی توان، از هر راهی که می توانند دست به کار تلاش برای حفظ جان شهابی و نجات وی از چنگال قهر فاشیستی و کارگرکش جمهوری اسلامی گردند.

فعالین جنبش لغو کار مزدی - نوامبر ٢٠١١