افق روشن
www.ofros.com

!به رفقای کارگر افریقای جنوبی


فعالین لغو کار مزدی                                                                                           چهارشنبه ١٠ آبان ١٣٩١

همزنجیران!
دستان شما ر با گرمی تمام می فشاریم، پیکار متحد تان را که حلقه ای از زنجیره پیکار سراسری طبقه ما علیه نظام گند و خون و توحش سرمایه داری جهانی است با همه وجود می ستائیم، صلابت و مقاومت شما در مقابل قوای قهر و قدرت سرکوب سرمایه را آموزنده و عظیم می دانیم، عزم استوار و اراده آگاه شما در کار خنثی سازی توطئه های سیاه سرمایه سالار رفرمیسم راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ نمای حزب نشین را عمیقاً ارج می نهیم. از مبارزات شما با همه توان حمایت می کنیم و به سهم خویش از تمامی کارگران دنیا می خواهیم که به هر شکل ممکن و با همه قوای مقدور به پشتیبانی از این مبارزات و به دفاع از خواست های شما برخیزند.
شما در طول سه ماه پیکار خونین خویش درس های بزرگی به همزنجیران خود در سراسر جهان دادید. در مقابل ماشین قهر پلیسی و نظامی بورژوازی ایستادید، از حمام خون گسترده نقشه مند دولت سرمایه داری علیه خویش نهراسیدید و هیچ واهمه ای به خود راه ندادید. پرونده کثیف اتحادیه کارگری و کارنامه تباه کمونیسم بورژوائی حزب باز را برای همگان ورق زدید و همدستی و همداستانی و هم نهادی و هم افقی اینان با طبقه سرمایه دار و نظام بردگی مزدی را افشاء کردید. همه این کارها پرارجند و ما هر کدام آن ها را برگی پردرس برای کارگران در همه جهان می دانیم. تا اینجا جای هیچ بحثی نیست. گفتگوی مختصر و کوتاه ما با شما از اینجا به بعد است که لزوم خود را لمس می کند. گفتگوئی که آن را به صورت موجز در چند نکته خلاصه می کنیم.
١. شما به درستی نوشته اید که « اتحادیه ما، اتحادیه ملی کارگران معادن.... به ما خیانت کرد.. » یک سؤال در این رابطه این است که کدام اتحادیه کارگری در کجای جهان سراغ دارید که از سنخ و جنس همین اتحادیه شما نباشد. اصلاً چرا واژه خیانت را به کار می برید. اتحادیه ملی کارگران معادن دقیقاً همان کاری را انجام داده است که برای انجام دادنش به وجود آمده است. بنیاد کار اتحادیه ها در سراسر جهان مهار مبارزات توده های کارگر به نفع سرمایه و منحل ساختن جنبش کارگری جهانی در باتلاق منافع، انتظارات و مصالح سرمایه داری است. اتحادیه هیچ گاه و در هیچ شرائطی ظرف اعتراض توده های کارگر علیه سرمایه یا حتی مظالم و جنایات نظام بردگی مزدی نبوده و قرار نیست باشد. اتحادیه ملی کارگران معادن فقط در سیر رویدادهای اخیر به شما خیانت نکرده است. از روز تأسیس کارش این بوده است. اگر جز این بود چرا باید وضع زندگی شما هزاران کارگر عضو این اتحادیه یا اساساً صدها میلیون کارگر عضو اتحادیه های دنیا تا این حد فاجعه انگیز و اسفبار باشد. اگر امروز سرمایه داران و دولت آنها به سادگی و بدون هیچ تردیدی فریاد اعتراض شما را به گلوله می بندند، صرفاً به این دلیل است که جنبش طبقه ما در موقعیتی بسیار فرسوده، زمینگیر و مستأصل است. برای لحظه ای فکر کنیم که این فروماندگی و زبونی و فرسودگی از کجا می آید، معلوم است که سرکوب سرمایه نقش داشته است اما واقعیت این است که این وضعیت در وسیع ترین سطح محصول اثرگذاری فاجعه بار رفرمیسم راست اتحادیه ای و رفرمیسم چپ حزب نشین است.
٢. شما ضمن درخواست کمک از کارگران و تشکل های کارگری دنیا خواستار حمایت اتحادیه ها نیز شده اید. این کار به نوبه خود نشان توهم به نقش و شالوده وجود جنبش اتحادیه ای است. اتحادیه ها اگر احیاناً بر حسب ظاهر، دروغین و ریاکارانه شعار حمایت از کارگران این یا آن کشور سر دهند، این کار را صرفاً در چهارچوب مناقشات میان بخش های مختلف بورژوازی جهانی و به عنوان جزئی از رسالت مزدوری خود به یکی از این بخش ها و در مجموع با هدف پاسخ به مصالح سراسری سرمایه داری انجام می دهند. توسل به اتحادیه ها و درخواست کمک از آن ها دامن زدن توهم کارگران به این نهادهای سرمایه سالار است. کسانی که باید مخاطب ما برای درخواست حمایت باشند نه این تشکل ها بلکه توده وسیع چند میلیاردی همزنجیران ما در سراسر جهان از جمله توده کارگر اسیر همین اتحادیه هاست که از سر توهم به دار چنین امامزاده های فریبکاری حلق آویزند.
٣. شما برای ادامه اعتصاب و پیشبرد مبارزات خویش دست به کار تشکیل کمیته های اعتصاب شده اید. این کار در جای خود درست و بسیار لازم است اما کمیته های اعتصاب چاره واقعی کار نیستند. بحث فقط بر سر ساختن نهادی برای برنامه ریزی یک اعتصاب و ادامه آن نیست. مسأله اساسی برپائی تشکلی است که ظرف کارساز مبارزه مستمر ما علیه اساس سرمایه داری باشد. آنچه این روزها و در دل همین اعتصاب و جنگ و ستیزهای جاری باید با جدیت تمام پیگیری گردد، تسویه حساب ریشه ای با هر شکل اتحادیه گرائی، حزب بازی و بسیج تمامی قوا برای ایجاد شوراهای سرمایه ستیز است. باید شوراهائی برپا کرد که ظرف مبارزه، اتحاد، رشد و بلوغ آگاهی طبقاتی، میدان دخالتگری آحاد همزنجیران ما و سنگر توفنده پیکار سراسری و متحد مان علیه سرمایه باشد. شوراهائی که قدرت آگاه، سازمان یافته و افق دار طبقه ما را در مقابل سرمایه داران و دولت آنها به صف کند.
۴. یک بار دیگر حمایت قاطع خود را از مبارزات شما، از راهپیمائی سوم نوامبر شما، از مطالبات و اعتراضات شما و از هر نوع تلاش شما علیه سرمایه داران و نظام سرمایه داری اعلام می داریم.

فعالین جنبش لغو کار مزدی - اکتبر ٢٠١٢