افق روشن
www.ofros.com

صدور احکام سنگین زندان علیه فعالین کارگری در آستانه اعلام حداقل دستمزد سال ۹۵


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۱ فوریه ۲۰۱٦

درآستانه اعلام حداقل مزد برای سال ۹۵ که کارگران از ماه ها قبل به طور گسترده به شیوه های مختلف اعتراضی مجدانه خواهان افزایش آن متناسب با تأمین هزینه های زندگی بوده اند و در رأس این اعتراضات برای افزایش دستمزد، هفت تشکل کارگری طی بیانیه مشترکی اعلام کردند که باید حداقل دستمزد به بالای خط فقر یعنی ۳ میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یابد، که این اقدام خود می تواند با پیوستن بخشهای مختلف دیگر کارگری به جنبشی وسیع و همبسته تبدیل گردد و از آنجا که در این مقطع حساس کارگران به طور ویژه توجه شان به موضوع افزایش حداقل مزد معطوف است و در صورت تأمین نشدن خواستشان یقینا اقدامات درخور را به کار خواهند گرفت، دستگاه قضائی که همیشه در کنار نهادهای دیگر در سرکوب کارگران شریک بوده، به منظور حفظ شرایط برده وار و پائین نگه داشتن دستمزدها از طریق صدور احکام سنگین زندان علیه فعالین کارگری به قصد ایجاد فضای رعب و وحشت برای جلوگیری از گسترش اعتراضات کارگری بخصوص بر سر خواست افزایش دستمزد با تمام توان به یاری دولت شتافته و اقدام به صدور احکام جدیدی نموده است.
داود رضوی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه وازچهره های فعال کارگری درتاریخ ٢٨ بهمن ماه ۹۴ ازسوی دادگاه انقلاب شعبه ۲۶ بااتهاماتی ازقبیل اجتماع وتبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشوروایجاداخلال درنظم وآرامش عمومی ازطریق حضوردرتجمعات غیرقانونی محاکمه وبه ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید،ابراهیم مددی نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه نیزقراراست بااتهامات مشابه درسوم اسفند ماه درشعبه۲۶دادگاه انقلاب محاکمه شود.
عثمان اسماعیلی فعال کارگری عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری درتاریخ۱۰و۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان به یکسال زندان تعزیری محکوم شد.
جعفرعظیم زاده دبیرهیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به جرم فعالیت برای افزایش دستمزد به ٦ سال زندان محکوم گردیدوهم اکنون درحال گذراندن این حکم ضد کارگری است
مجموعه این واکنشهای شدید وگسترده شدن ابعاد بازداشتهاوحبس وزندانها،نشان از ناتوانی درپاسخگوئی به مطالبات کارگران ودستپاچگی ازگستردگی مقاومت واعتلاءجنبش کارگری دردفاع ازمنافع وزندگیشان را دارد که بیتردید بامقاومتها و مبارزات دامنه دارترووسیعترکارگران ناکارآمدیشان بیشترازپیش نمایان خواهدگشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران هر گونه تعرض وسرکوب کارگران رابشدت محکوم میکند وخواستارلغواحکام صادره،منع تعقیب قضائی وآزادی فوری کارگران زندانی میباشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱ اسفند ۹۴