افق روشن
www.ofros.com

صدور احکام بهنام ابراهیم زاده و کورش بخشنده را محکوم می کنیم


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                         شنبه ١۴ آبان ماه ١٣٩٠

صدور حکم پنج سال زندان برای بهنام ابراهیم زاده و یکسال حبس تعلیقی برای کورش بخشنده را محکوم میکنیم

شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر تهران حکم ۵ سال زندان تعزیری برای بهنام ابراهیم زاده را تایید کرد. همچنین طی حکم دیگری که در سنندج صادر شد کوروش بخشنده از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری به یک سال زندان تعلیقی محکوم شد.
بهنام و کوروش بخشنده هیچ جرمی جز دفاع از حقوق کارگران مرتکب نشده اند. بهنام ابراهیم زاده بیش از ١٦ ماه است که در زندان بسر میبرد وی قبلا توسط دادگاه بدوی به ٢٠ سال زندان محکوم شده بود. هر چند این حکم توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر شکسته شد اما صدور حتی یک روز حکم زندان برای انسانهایی که هیچ فعالیتی جز دفاع از حقوق کودکان و کارگران نداشته اند قبل از اینکه حکمی بر علیه این افراد باشد حکمی است بر علیه هر گونه حق خواهی از سوی کارگران.
اتحادیه آزاد کارگرا ن ایران با محکوم کردن صدور این احکام بر علیه بهنام ابراهیم زاده و کوروش بخشنده خواهان لغو این احکام و آزادی بی قید و شرط تمامی فعالین کارگری از زندان است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ١۴ آبانماه ١٣٩٠