افق روشن
www.ofros.com

سعید رستمی از کارگران دستگیر شده در اول ماه مه تهران از زندان آزاد شد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                       چهارشنبه ٢۵ شهریور ۱٣٨٨

سعید رستمی کارگر مهاجر افغانی که در مراسم اول ماه مه امسال در پارک لاله به همراه حدود ١۵٠ نفر دیگر دستگیر شده بود امروز چهارشنبه ٢۵ شهریور ماه ساعت ٣٠/١۴ پس از تحمل چهار و نیم ماه حبس از زندان آزاد شد.
بازپرس شعبه ٢ امنیت ابتدا برای وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی قرار وثیقه صد میلیون تومانی صادر کرده بود که پس از اعزام وی به دادگاه و اظهارات سعید مبنی بر اینکه تبعه کشور افغانستان است و کارت اقامت ندارد دادگاه شعبه 2 امنیت، پرونده وی را به دادسرای بعثت فرستاد و سعید رستمی تا رسیدگی این دادگاه به وضعیت وی در چهارشنبه ١٨ شهریور ماه که حکم آزادی وی را صادر کرد بصورت بلاتکلیف در زندان ماند. پس از صدور حکم آزادی سعید رستمی در ١٨ شهریور، وی روز شنبه ٢١ شهریور ماه در حالی که با حکم آزادی قاضی دادسرای بعثت در حال خروج از زندان بود، افسر نگهبان درب خروجی زندان اوین با اعلام اینکه شما باید از ایران اخراج بشوی، وی را مجددا به زندان بازگرداند و روز یکشنبه ٢٢ شهریور ماه بار دیگر وی را به دادسرای بعثت اعزام کردند و از همانجا سعید رستمی را جهت اخراج از ایران به کمپ فرستادند که مسئولین کمپ از پذیرش وی خودداری کرده و بار دیگر سعید به زندان اوین عودت داده شد تا اینکه امروز چهارشنبه ٢۵ شهریور ماه سعید رستمی را جهت رسیدگی به وضعیت اش بار دیگر به دادسرای بعثت اعزام کردند که همانجا در ساعت ٣٠/١۴ ظهر توسط قاضی دادگاه آزاد شد.
لازم به یادآوری است مسئولین اتحادیه آزاد کارگران ایران و برخی دیگر از فعالین کارگری در طول مدت زندان سعید رستمی بطور دائمی پیگیر وضعیت ایشان بودند و از طریق اقداماتی از قبیل مراجعه به سفارت افغانستان و انتخاب وکیل(دکتر اولیائی فرد) برای آزادی وی تلاش کردند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی سعید رستمی را صمیمانه به خانواده و دوستان سعید تبریک میگوید و با ابراز خرسندی از عدم دیپورت سعید رستمی، بدینوسیله همبستگی خود را با کارگران مهاجر افغانی در مبارزه برای رفع تبعیض از آنان و برخورداری این کارگران از حقوق شهروندی در ایران اعلام میدارد و در این راه خود را متحد کارگران مهاجر افغانی میداند.

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢۵ شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵