افق روشن
www.ofros.com

پیام به مردم آزادیخواه و قهرمان کوبانی

درودهای گرم و بیکران ما بر سنگربانان آزادی در کوبانی باد

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                               شنبه ١۹ مهر ۱۳۹۳

مردم آزاده کوبانی
هفته ها مقاومت و ایستادگی قهرمانانه شما در برابر جنایتکاران دولت اسلامی داعش، امید و انگیزه رهائی از توحش حاکم بر منطقه را در دل میلیونها نفر از توده های مردم ستمدیده روشن کرد. تا همین دیروز این دولت جنایتکار اسد و داعشیان و دولت آمریکا و ترکیه و عربستان و دیگر دول ارتجاعی منطقه بودند که در جنگی نیابتی جای جای کشور سوریه را به خون کشیده بودند و میرفتند تا با جنایت و وحشی گری، سرنوشت مردم سوریه و به تبع آن سرنوشت مردمان دیگر کشورهای منطقه را نیز رقم بزنند. اما شما مردم آزاده کوبانی در برابر چنین سرنوشتی ایستادید، از همین رو هم هست که امروز دولت ارتجاعی ترکیه و ناجی گری جنایتکارانه دولت امریکا و دیگر دول غربی همچون کرکسی به انتظار نشسته اند تا رزم کوبانی و آزادیخواهی مردمانش منکوب شود. به همین دلیل باید بر این حقیقت انکار ناپذیر تاکید کنیم که مقاومت شما در کوبانی، دیگر جنگ و ایستادگی مردم یک شهر دور افتاده در مرز دو کشور سوریه و ترکیه نیست بلکه این مقاومت، امروز قلب تپنده و به پیش برنده تمایلات آزادیخواهانه مردم منطقه خاورمیانه در برابر کلیت ارتجاع و توحشی است که دولت اسلامی داعش یک سوی آن است و دول غربی و منطقه یک سوی دیگر آن.

مردم آزاده کوبانی
اطمینان داشته باشید که دل ما کارگران و مردم ایران و میلیونها نفر از مردم در منطقه و جهان با شماست و اگر نبودند دول ارتجاعی منطقه و مرزهای کشوری، آنوقت دنیا شاهد حماسه ای تاریخی در گسیل میلیونها انسان آزاده از کشورهای منطقه و جهان برای کمک به شما قهرمانان و یکسره کردن سرنوشت داعش و هرگونه ارتجاعی در لحظه ای کوتاه میشد. شما تا بدینجا با رزم تان و با به خیابان کشاندن صدها هزار نفر از مردم آزادیخواه از فارس و کرد و ترک و عرب و دیگر ملیتها در سرتاسر جهان انسان بودن را به مرکز صحنه تحولات راندید، ایستادگی و مقاومت در برابر توحش و ارتجاع را به میان میلیونها نفر از توده های مردم در منطقه و جهان بردید و بذر امید در دل همه آزادیخواهان کاشتید، بذری که دیر یا زود بدل به نهالی بزرگ و شکوهمند در برابر هر گونه نابرابری و توحش و ارتجاعی خواهد شد. دست همه شما عزیزان و رزمندگان آزادی در شهر کوبانی را به گرمی می فشاریم و برای پیروزیتان لحظه شماری می کنیم.

زنده باد مردم کوبانی - نابود باد ارتجاع و توحش

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۳