افق روشن
www.ofros.com

،پاسخ جنبش کارگری به زندان و خشونت

شدت بخشیدن جسورانه به مبارزات متحد و همبسته ست

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           یکشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۲٨ فوریه ۲۰۱٦

به دنبال مبارزات گسترده و حق طلبانه ی معلمان و پرستاران به عنوان بخشهائی از طبقه کارگر همراه با اعتراضات وسیع کارگران در بخشهای مختلف کارگری طی یک سال گذشته در سراسر ایران که در تقابل با آنها همه دستگاهها و ارگانهای سرکوب بسیج شدند و نهایت تقلایشان برای یورش به تجمعات، بازداشت، محاکمه، صدور احکام و زندانی کردن رهبران اعتراضات به خصوص در نیمه دوم سال جاری به کار گرفتند٬ حالا در هفته های پایانی سال و در حالیکه از زمان صدور احکام زندان برای داوود رضوی و عثمان اسماعیلی ۱۰ روز نمی گذرد، احکامی دیگر برای دو تن از فعالین طبقه کارگر، اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان و رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سوی دستگاه قضائی صادر گردیده است.
اسماعیل عبدی دبیرکانون صنفی معلمان ایران که ازتیرماه گذشته دربازداشت موقت به سر میبرد٬ درشعبه ١۵ دادگاه انقلاب به ٦ سال حبس تعزیری محکوم شده و همچنین رضاشهابی جدا از شش سال زندان قبلی که توأم بافشارها و صدمات جسمی بود اینک در پرونده ای دیگرحکم یکسال زندان صادر و توسط شعبه ۲٦ دادگاه تجدیدنظرتأیید شده است. رضا شهابی به علت اعتصاب غذا ها و فشارهای فیزیکی که در دوره های قبلی زندان بر وی اعمال شده با تأیید پزشک متخصص تحمل شرایط زندان را ندارد. ضمن اینکه هم اکنون به حکم دادگاه به دور از همسر و فرزندانش در شهر شبستر در تبعید بسر می برد.
بدون تردید این گستردگی از دامنه تقابل خشونت بار نسبت به اعتراضات جاری، پیش از هر چیز وسعت، استحکام و قدرتمندی مبارزات طبقه کارگر را به نمایش می گذارد. مبارزاتی که سرمایه داری ناتوان از برآورده نمودن مطالبات پایه ای و اساسی ده ها میلیون انسان طلبکار را دچار مخمصه و دستپاچگی نموده است. باید واقعیت دست به خشونت زدن و بسیج کلیه نهادهای سرکوب را در موقعیت جدید جنبش کارگری دید که به هیچ وجه قصد تعدیل فشارهای اعتراضیش را ندارد و همچنان با شدت و حدت فزون تر تا رسیدن به اهدافش به پیش می رود. جنبش کارگری پاسخش به هر شیوه و با هر درجه ای از خشونت در سرکوب را از قبل داده و با جسارت و اعتماد به نفس بالاتر بر آن اصرار خواهد ورزید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن شدید این احضار و بازداشت و بگیر و ببندها و زندانی کردن کارگران و معلمان ٬ خواستار آزادی فوری و بی قید وشرط و رفع تعقیب قضائی از همه کارگران و معلمین دربند میباشد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٨ اسفند ۹۴