افق روشن
www.ofros.com

پیام همبستگی اتحادیه آزاد کارگران ایران به کارگران فرانسه


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             یکشنبه ٩ آبان ١٣٨٩

با درودهای گرم و فراوان
دوستان!

نزدیک به دو ماه است کارگران یونان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، انگلیس، بلژیک و تقریبا تمامی اروپا به خیابان ها آمده اند و در جنگی نابرابر سیاستهای ضد انسانی سیستم سرمایه داری را در این کشورها به چالش کشیده اند.
دول سرمایه داری در اروپا و دیگر کشورهای جهان با تحمیل ریاضت اقتصادی بر میلیونها کارگر، می خواهند بار بحرانی را که بنیادهای اقتصادی و سیاسی سرمایه داری را به چالشی مهلک کشانده است بر دوش طبقه کارگر سرریز کنند و با تحمیل سن بازنشستگی بالاتر بر کارگران،کاهش خدمات اجتماعی، بیکار سازی و قطع امکانات رفاهی بیکاران، متضمن بقا و دوام سودآوری سرمایه به بهای فقر و فلاکت روز افزون میلیونها انسان کارگر و زحمتکش در سطح اروپا و دیگر کشورهای جهان باشند.
دوستان، همانگونه که شما در کشور فرانسه و در خیابانها اعلام کرده اید ما کارگران هزینه های بحران و مفت خوری و غارتگری بانکها، موسسات مالی و صاحبان صنایع را نخواهیم پرداخت، ما هزینه های برنامه های شکست خورده صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و wto را نخواهیم پرداخت و یقین داریم شما هم طبقه ای های ما در کشور فرانسه اجازه نخواهید داد هزینه های بحران و افت سود سرمایه بر گرده کارگران سر ریز شود.
اتحادیه ما و عموم کارگران در ایران با حساسیت ویژه ای اخبار مبارزات متحدانه و شکوهمند شما را دنبال میکنند. شما در مصاف بسیار تعیین کننده ای بر علیه تحمیل برنامه های ریاضت اقتصادی بر کارگران در کشور فرانسه و فراتر از آن در سطح اروپا و جهان قرار گرفته اید، مصافی که در فرجام خود برای دوره ای دیگر، سرنوشت و زندگی و معیشت میلیونها کارگر در اروپا و سرتاسر جهان را رقم خواهد زد.
شما هم طبقه ای های ما در کشور فرانسه همیشه الهام بخش کارگران در سزاسر جهان بوده اید و بی تردید موفقیت و پیروزی شما در مصافی که آغاز کرده اید یک پیروزی بزرگ و تعیین کننده برای همه کارگران جهان خواهد بود.
ما با احساس غرور فراوان از مبارزات متحدانه شما، خود را لحظه به لحظه در کنار شما میدانیم، به شما درود میفرستیم، دستتان را به گرمی می فشاریم و بدینوسیله پیام همبستگی خود را نثار میلیونها هم طبقه ای خود در کشور فرانسه میکنیم و بی صبرانه در انتظار پیروزی شما هستیم.

زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر

زنده باد مبارزات پر شکوه کارگران فرانسه

اتحادیه آزاد کارگران ایران - نهم آبان ماه ٨٩