افق روشن
www.ofros.com

پیرامون اخبار مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    سه شنبه ١٠ آبان ماه ١٣٩٠

پیرامون اخبار مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری پتروشیمی بندر امام

"کمیته های غیبی" برای ابراز وجود دیواری کوتاه تر از دیوار اتحادیه آزاد کارگران ایران پیدا نکرده اند

اعتصاب پر شکوه دو هفته ای کارگران پتروشیمی بندر امام جزو معدود اعتصاباتی بود که رسانه های خبری و بخشهای زیادی از شخصیتها، نهادها و محافل کارگری به آن توجه نشان دادند. این اعتصاب و خواست کارگران در این اعتصاب بسیار مهم بود به همین دلیل نیز توجهی در خور این اعتصاب به آن شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در آخرین خبری که منتشر کرده، نتایج اولیه این اعتصاب را به اطلاع افکار عمومی رسانده است و بزودی جمعبندی خود را از این اعتصاب ارائه خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران تنها تشکلی بود که گزارشات روزانه این اعتصاب را منتشر کرد. در این میان و درست در روز آخر اعتصاب، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نیز یک گزارش منتشر کرد و حدود دو روز پس از پایان اعتصاب یک گزارش تکمیلی دیگر نیز انتشار داد. در جمعبندی از اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام به این گزارش و مجموعه عکس العملهایی که به این اعتصاب نشان داده شد خواهیم پرداخت.
اما در این بین کمیته ای تحت نام "کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور" که به نظر میاید یک نهاد غیر علنی است و به سبک و سیاق غیبیون مشغول صدور اطلاعیه در مورد اخبار و مسائل کارگری میباشد در پنجاهمین اطلاعیه خود اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام را دست مایه یک دروغ پراکنی آشکار بر علیه اتحادیه آزاد کارگران ایران کرده است و اخبار واهی منتشره در مورد این اعتصاب را به اتحادیه آزاد کارگران ایران منتسب نموده است. در این رابطه اتحادیه آزاد کارگران ایران با ارجاع عموم به اخباری که بر روی سایت اتحادیه آزاد کارگران است و نیز اخبار منتشره اتحادیه که بر روی سایتهای دیگر قرار دارد اعلام میکند:
١- اتحادیه آزاد کارگران ایران فقط خبر اعتصاب کارگران شرکت پیمانکاری پتروسینا در مجتمع پتروشیمی آبادان را منتشر کرده و هیچ جایی مدعی این نشده است که گویا این اعتصاب در حمایت از اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام انجام شده است.
٢- اتحادیه آزاد کارگران ایران هیچ جایی اعلام نکرده است کارگران پتروشیمی بندر امام دست به ایجاد کمیته اعتصاب زده اند. این خبر در گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری آمده است.
٣- اتحادیه آزاد کارگران ایران هیچ جا در باره ایجاد صندوق مالی توسط کارگران پتروشیمی بندر امام هیچ خبری منتشر نکرده است. این خبر در گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری آمده است.
۴- اتحادیه آزاد کارگران ایران آمار متناقضی از تعداد کارگران اعتصابی منتشر نکرده است. ما از همان روزهای اول اعتصاب بنا بر آماری که خود کارگران اعتصابی در اختیار ما گذاشتند یک آمار را اعلام کردیم: ٦۵٠٠ کارگر در پتروشیمی بندر امام دست به اعتصاب زده اند. این تنها غفلت اتحادیه ما در مورد تمامی اخباری بود که در مورد اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام منتشر کردیم. کارگران این مجتمع نیز قصد بزرگنمایی تعدادشان را نداشته اند، کسانی که در جاهایی مانند پتروشیمی بندر امام و یا ایران خودرو و مراکزی از این دست که دارای محیطهای بسیار بزرگی هستند کار کرده باشند نیک میدانند که هر کارگری ممکن است در مورد تعدادشان آمار متفاوتی را اعلام کند. بویژه این مسئله در مورد شرکتهای پیمانکاری که کارگران آنها در مرکز بزرگی مانند پتروشیمی بندر امام در جاهای جدا از هم کار میکنند بیشتر صدق میکند. ما پس از پایان اعتصاب و پس از انتشار آمار ۴٣٠٠ نفری و بدلیل حساسیتهایی که عامدانه در مورد تعداد کارگران شرکتهای پیمانکاری پتروشیمی بندر امام به آن دامن زده شده بود طی روزهای گذشته در این مورد مجددا و از کارگران بیشتری آمار را سوال کردیم. بر این اساس تعداد کارگران شرکتهای پیمانکاری مجتمع پتروشیمی بندر امام ۴٣٠٠ نفر هستند که اکثریت قریب به اتفاق آنان در اعتصاب بسر میبردند.
۵- در رابطه با تعداد کارگران تجمع کننده نیز که کمیته هماهنگی برای کمک... تلاش کرد با لوس کردن تلاشهای خستگی ناپذیر اتحادیه آزاد کارگران ایران در انتشار اخبار روزمره اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام، خود را در مقام کمیته حقیقت یاب ظاهر کند، تعداد کارگران شرکت کننده در تجمعات را ٣٠٠ - ۴٠٠ نفر اعلام کرد. در اینمورد باید بگوئیم در ساعات اولیه صبح بویژه در ده روز اول اعتصاب اکثریت بسیار بالایی از کارگران، تجمعی هزاران نفره را شکل میدادند اما بمرور تا تعطیلی کارخانه و در بعد از ظهر از تعداد تجمع کنندگان کاسته میشد. این مسئله در چند روز آخر اعتصاب شدت نیز پیدا کرده بود بطوریکه طرف صبح ١٠٠٠ الی ٢٠٠٠ کارگر در تجمع شرکت میکردند و در بعد از ظهر و بمرور این رقم به زیر ١٠٠٠ نفر میرسید. ما در خبرهایی که منتشر کردیم هیچگاه مدعی نشدیم هزاران کارگر هر روز در تجمع شرکت میکردند بلکه هر دفعه و یا روزی که کارگران اعتصابی به ما اعلام میکردند دست به تجمع زده ایم عین خبر را منتشر میکردیم که هیچ تردیدی هم در صحت آن نداشتیم و نداریم.
٦- بر خلاف ادعای کمیته غیبی "کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور" کمیته هماهنگی برای کمک...، در هیچ جایی تعداد کارگران شرکت کننده در اعتصاب را ۴٠٠ نفر اعلام نکرده است.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران هر انسانی که کمترین تعلق خاطری به جنبش کارگری داشته باشد به احتمال زیاد از خبرهای منتشره در مورد اعتصاب کارگران پتروشیمی بندر امام اطلاع دارد. این مسئله بویژه در مورد سایتهای خبری بیشتر صدق میکند. از نظر ما این سایتها مواردی را که فوقا به آنها اشاره شد نیک میدانند. به همین دلیل ما علاوه بر اینکه کمیته غیبی "کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور" را مسئول شانتاژ و دروغ پراکنی آشکار علیه اتحادیه آزاد کارگران ایران میدانیم در این رابطه مسئولیت این سایتها را نیز به انتشار چنین بیانیه های افترا آمیزی جلب میکنیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- دهم آبانماه ١٣٩٠

www.etehadyh.com
k.ekhraji@gmail.com

اطلاعیه زیر در سایت آزادی بیان درج شده است. برای مطالعه اینجا کلیک کنید.