افق روشن
www.ofros.com

مسئولیت سلامتی رضا شهابی بر عهده بالاترین مقامات قضائی کشور است


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                             یکشنبه ٢٦ آذر ١٣٩١

مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی و وارد شدن هرگونه ضایعه

جسمی و روحی بر وی مستقیما بر عهده بالاترین مقامات قضائی کشور است

ساعت ١٠ صبح امروز شنبه ٢۵ آذر ماه رضا شهابی کارگر زندانی و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران جهت ادامه درمان به بیمارستان امام خمینی منتقل شد اما پس از معاینه و انجام رادیولوژی از کمر رضا شهابی، مامور همراه وی از ادامه بررسی نتیجه رادیولوژی توسط پزشک معالج ممانعت کرد و ساعت ٣٠/١٢ ظهر علیرغم اعتراض رضا و خانواده اش به این وضعیت، مامور مربوطه ضمن تهدید رضا شهابی به کتک کاری در زندان، وی را به زندان اوین بازگرداند. رضا شهابی حین بازگشت به زندان اعلام کرد اگر وضعیت موجود عوض نشود حاضر به ادامه مداوای خود نخواهد شد.
مامورین زندان اوین در حالی امروز از ادامه معاینات پزشکی رضا شهابی جلوگیری کردند که هنوز چند صباحی از قتل ستار بهشتی در بازداشت نگذشته است. رفتار امروز مامورین زندان اوین با رضا شهابی گویای آن است که علیرغم اعتراف مسئولین امنیتی و قضایی به بد رفتاری و شرایطی که منجر به مرگ ستار بهشتی شد هنوز هیچ اراده ای برای نظارت بر بهبود وضعیت زندانیان وجود ندارد و آنان همچنان تحت شرایط غیر انسانی موجود در زندانها و بازداشتگاهها محکوم به ادامه حبس و بازداشت خود هستند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم حبس رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی و عموم انسانهای شریفی که به جرم آزادیخواهی و حق طلبی در زندانهای سراسر کشور محبوس هستند اعلام میدارد مسئولیت تشدید بیماری رضا شهابی و وارد شدن هرگونه ضایعه جسمی و روحی بر وی و خانواده اش مستقیما بر عهده بالاترین مقامات قضایی کشور است. رضا شهابی هیچ جرمی جز دفاع از حقوق صنفی و انسانی خود و دیگر همکارانش مرتکب نشده است و می باید فورا و بدون هیچ قید شرطی از زندان آزاد گردد. این خواست ما کارگران در اتحادیه آزاد کارگران ایران و هزاران کارگر و انسان شریف در سراسر کشور است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ٢۵ آذر ماه ١٣٩١