افق روشن
www.ofros.com

بازداشت کارگران معدن بافق و هر گونه

تعرض به اعتراضات صنفی آنان را قویا محکوم میکنیم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                        دوشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۳

امروز دوم شهریور ماه ۵٠٠٠ کارگر معدن بافق ششمین روز اعتصاب و تحصن خود را در اعتراض به بازداشت ٩ نفر از همکارانشان پشت سر گذاشتند این در حالی است که تحصن خانواده های این کارگران در مقابل فرمانداری بافق همچنان ادامه دارد و کارگران معترض این معدن مهم همچنان مصمم به ادامه اعتراضات خود تا تحقق مطالبات بر حق شان هستند.
بازداشت ٩ نفر از کارگران معدن بافق و ورود نیروهای گارد ویژه به این معدن در شرایطی صورت گرفته است که در پی ٣٩ روز اعتراض و اعتصاب کارگران این معدن در ماههای گذشته و لغو موقت واگذاری ۵/٢٨ درصدی سهام این معدن به بخش خصوصی، مهلت دو ماهه کارگران برای نهایی کردن آن در چهارم شهریور ماه رو به پایان بود اما مسئولین حکومتی به جای تحقق وعده های شان، بازداشت کارگران معترض و ورود گارد ویژه به معدن را در دستور خود گذاشتند تا با ضرب و زور و ایجاد رعب و وحشت در میان کارگران، مانع اعتراضات احتمالی آنان نسبت به نهایی نشدن عدم واگذاری معدن به بخش خصوصی شوند.
کارگران معدن بافق با توجه به تجربه تلخ و خانمان برانداز واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی در سراسر کشور به آقازاده ها تحت عنوان خصوصی سازی، حق داشتند که دست به اعتراض بزنند و با قدرت متحدانه خود مانع واگذاری این معدن به، به اصطلاح بخش خصوصی شوند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت قاطعانه از اعتراضات کارگران معدن بافق و محکوم کردن بازداشت و هرگونه تعرض به اعتراضات صنفی آنان، خواهان تحقق فوری مطالبات کارگران این معدن، آزادی بی قید و شرط کارگران بازداشتی و خروج نیروهای گارد ویژه از شهر بافق می باشد و از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد ایستادگی کارگران معدن بافق را در جلوگیری از واگذاری معدن به بخش خصوصی که با هدف غارت و چپاول بی حد و حصر دسترنج ما کارگران صورت میگیرد به نقطه اتکایی در اعتراض به واگذاری کارخانه ها و مراکز تولیدی به مافیای قدرت و ثروت قرار بدهند و در جای جای کشور با ایستادگی متحدانه در مقابل اینگونه واگذاریها، سد محکمی در برابر به ویرانی کشاندن بیش از پیش کارخانه ها و مراکز تولیدی تحت عنوان خصوصی سازی که توام با ساقط شدن ما کارگران از کار و زندگی است ایجاد کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - دوم شهریور ماه ١٣٩٣