افق روشن
www.ofros.com

کارگران سنندج خواهان آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          دوشنبه ٢٦ دی ماه ١٣٩٠

کارگران بازنشسته کارخانه شاهو، کارگران اخراجی ریسندگی پرریس، نساجی کردستان، کارگران فلزکار و ساختمانی و کارگران دست فروش سنندج هر کدام با امضای طوماری خواهان آزادی شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا شدند. جمع آوری این امضاها در میان کارگران سنندج ادامه دارد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢۵ دی ماه ١٣٩٠