افق روشن
www.ofros.com

کارگران بازداشتی کارخانه پلی اکریل می باید به فوریت آزاد شوند


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                              شنبه ٢ آذر ۱۳۹٢

بدنبال تداوم اعتراضات بر حق کارگران کارخانه پلی اکریل در اصفهان، ۴ نفر از کارگران این کارخانه به نامهای جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری که از بامداد پنج شنبه هفته گذشته بازداشت شده اند همچنان در زندان بسر می برند و بنا بر برخی خبرها قرار است بزودی به دادسرای مبارکه منتقل شوند.
بنا بر گزارشی که خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده است کارگران کارخانه پلی اکریل در تجمع صبح امروز خود علاوه بر خواست تحقق تمامی مطالباتشان، خواهان آزادی فوری همکاران در بند خود شده اند.
کارگران پلی اکریل اصفهان خواهان افزایش ٢٠ درصدی مزد، حفظ یکپارچگی کارخانه، بازبینی طرح طبقه بندی مشاغل، برکناری برخی مدیران کارخانه، افزایش مدت قرارداد کار، بازگشت بکار همکاران اخراجی خود، ایجاد تشکل و تحقق برخی دیگر از خواستهایشان از جمله واگذاری شفاف پیمانکاری رستوران کارخانه هستند.
با توجه به عدم رسیدگی به خواستهای کارگران پلی اکریل اصفهان دور جدید تجمعات اعتراضی این کارگران که از روز ٢٦ آبان آغاز شده است همچنان ادامه دارد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از اعتراضات بر حق کارگران پلی اکریل اصفهان و محکوم کردن بازداشت ۴ نفر از کارگران معترض این کارخانه، خواهان آزادی فوری آنان و تحقق تمامی خواستهای کارگران پلی اکریل می باشد و بدینوسیله از همه تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد با حمایت از اعتراضات کارگران پلی اکریل اصفهان خواهان آزادی فوری ۴ کارگر بازداشتی این کارخانه شوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- دوم آذر ماه ١٣٩٢