افق روشن
www.ofros.com

،شش ماه زندان و ٤٠ ضربه شلاق

حکم سه نفر از بازداشت شدگان روز کارگر سنندج

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                 جمعه ١٧ مرداد ۱٣٨٨


صدور حکم زندان و شلاق بر علیه بازداشت شدگان اول ماه مه سنندج را بشدت محکوم می کنیم

سه نفر از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر به شش ماه زندان و ٤٠ ضربه شلاق تعزیزی محکوم شدند

سه نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سنندج به نامهای فایق کیخسروی(از اعضای اتحادیه آزاد کارگران) - شیوا سبحانی و منصور کریمیان از سوی دادگاه شعبه ١٠۵ جزایی دادسرای عمومی سنندج هر کدام به ٦ ماه حبس تعزیری و ٤٠ ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.
در متن این حکم آمده است که احکام فوق قابل تبدیل به حبس تعلیقی بمدت سه سال می باشد. بر اساس این حکم بابک باجالانی و شب بو خلیلی از بازداشت شدگان مراسم روز جهانی کارگر در سنندج از اتهامات خود تبرئه شده اند.
ما صدور احکام زندان و شلاق بر علیه بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در سنندج را بشدت محکوم می کنیم و تبدیل این احکام به سه سال حبس تعلیقی را در راستای به سکوت کشاندن کارگران و وادار نمودن آنان به تحمل شرایط به غایت برده واری میدانیم که امروزه بر طبقه کارگر ایران تبدیل شده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزاری مراسم اول ماه مه را یکی از بدیهی ترین حقوق مسلم کارگران میداند و بدینوسیله عموم کارگران، تشکلها و نهادهای کارگری در ایران و سراسر جهان را به اعتراض یکپارچه بر علیه این احکام فرا میخواند و خواهان لغو فوری و بی قید و شرط احکام صادره بر علیه فایق کیخسروی، شیوا سبحانی و منصور کریمیان و پایان دادن به هر گونه ممنوعیت و محدودیتی در برگزاری مراسم اول ماه مه است.

زنده باد اول ماه مه

اتحادیه آزاد کارگران ایران ١٧ مرداد ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١٤٤۵١٤٧٩۵