افق روشن
www.ofros.com

علیه رسمیت یافتن و رواج فرم جدید قراردادهای کار به اعتراض بر خیزیم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  شنبه ٣٠ آبان ۱٣٨٨

وزارت کار جمهوری اسلامی طی فراخوانی از تدوین و اجرائی شدن فرم جدید قراردادهای کار از سال آینده خبر داد. براساس این فراخوان این فرم قرارداد به موجب ماده ١٠ قانون کار جمهوری اسلامی و تبصره ٣ الحاقی به ماده ٧ قانون کار موضوع بند الف ماده ٨ و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ٢۵/٨/٨٧ مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس باید مبنای رسمی کلیه قراردادهای کار قرار بگیرد.

کارگران
فرم جدید قرار داد کار یک تهاجم بزرگ از سوی سرمایه داری ایران برای تحمیل بیش از پیش بردگی مطلق بر کارگران و سپردن بی چون و چرای امنیت شغلی آنان بدست سرمایه داران است.
این فرم قرارداد مفاد زیر را در بر دارد:
١- میزان ساعات کار و شروع و پایان آن از این پس نه بر اساس عرف رایج بلکه بر اساس توافق کارگر و کارفرما خواهد بود که در زمان انعقاد قرارداد کار طبق توافق طرفین در فرم قرارداد قید خواهد شد.
٢- مزد کارگران در این فرم قرارداد پس از ذکر مزد ثابت از این پس بصورت هم روزانه و هم ساعتی طبق توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد.
٣- در این فرم قرارداد پاداش افزایش تولید یا بهره وری بر اساس توافق کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد قابل پرداخت است و کمک هزینه ماهیانه مسکن، کمک عائله مندی و کمک هزینه اقلام ماهیانه مصرفی خانوار بطور زیرکانه ای از شمول مصوبات قانونی بسیار نا چیز تاکنونی نیز خارج شده است.
۴- ماده ۱٣ فرم جدید قرارداد کار اختصاص به فسخ قرارداد دارد و سفید گذاشته شده است تا کارگر و کارفرما حین انعقاد قرارداد بر اساس توافق طرفین آن را پر کنند.
از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران از آنجا که در ایران بر پائی تشکلهای مستقل کارگری در محیطهای کار ممنوع است و از آنجا که هیچ امکانی برای انعقاد قراردادهای جمعی از سوی کارگران با کارفرمایان وجود ندارد از این پس و بر اساس فرم جدید قرارداد کار، کارگران حین انعقاد قرارداد با کارفرما بعنوان یک فرد که هیچ پشتوانه حتی نیم بند قانونی و قدرتی برای چانه زنی ندارند در معرض امضای بی چون و چرای تمامی شرایطی که کارفرما خواهان آن است قرار خواهند گرفت و از این رهگذر شرایط بمراتب برده وارتری از سوی سرمایه داران بر طبقه کارگر ایران تحمیل خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن رد و محکوم کردن قاطعانه رواج چنین فرم قراردادی، عموم کارگران ایران و تشکلها و نهادهای کارگری موجود را به اعتراض علیه فرمهای جدید قرارداد کار فرا میخواند و طی روزهای آتی در راستای آگاهی کارگران اقدام به افشای زوایای مختلف و به غایت ضد کارگری این فرم قرارداد خواهد کرد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - سی ام آبانماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١٤٧٩۵