افق روشن
www.ofros.com

تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                  شنبه ٢٣ آبان ۱٣٨٨


تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه

کارگران و مردم شریف ایران

چهار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر پس از تائید احکام شش ماه زندان تعزیری توسط دادگاه تجدید نظر، بازداشت و روانه زندان شده اند و علی نجاتی یکی دیگر از این کارگران در آستانه زندانی شدن است. این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که فرزاد کمانگر، منصور اسالو و ابراهیم مددی مدت های مدیدی است در زندان بسر می برند و مهدی فراهی شاندیز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال پس از گذشت بیش از شش ماه از زمان دستگیری، بصورت بلاتکلیف در زندان نگه داشته شده است و سایر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران پس از تحمل حبسهای تا نزدیک به دو ماه در حال احضار به دادگاه می باشند.
این کارگران هیچکدام هیچ جرمی مرتکب نشده اند، تنها جرم آنان اعتراض به بی عدالتی، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و ایجاد تشکل برای دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی شان بوده است.
کارگران زندانی نیشکر هفت تپه بارها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و تحمیل گرسنگی بر خانواده هایشان پیشاپیش همکاران خود به خیابانها آمدند و فریاد حق خواهی سر دادند، اما پاسخ سیستم موجود در برابر بدیهی ترین خواستهای این کارگران، چیزی جز باتوم و گاز اشک آور و پرونده سازی برای آنان نبوده است.
این کارگران در طول سالیان دراز کار در نیشکر هفت تپه و در طاقت فرسا ترین شرایط صدها میلیارد تومان ثروت خلق کرده اند و حق داشتند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و خلاصی از شرایط نکبت باری که سیستم ضد انسانی سرمایه داری بر آنان و خانواده هایشان تحمیل کرده است، به خیابانها بیایند. آنان حق داشتند در برابر پایمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی شان و در دفاع از حق حیات و زندگی خود به اعتراض بر خیزند و با ایجاد تشکل مستقل شان نیروی خود را در برابر مظالم پایان ناپذیر کارفرما متحد و یکپارچه کنند.

کارگران و مردم شریف و آزادیخواه ایران
به زنجیر کشیدن کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد تشکل و اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها، به زنجیر کشیدن هر گونه فریاد حق خواهی از سوی عموم ما کارگران در سراسر کشور است و باید در مقابل آن ایستاد و در صفی متحد خواهان آزادی فوری و بی قید شرط این کارگران از زندان شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت و به زندان افکندن کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم حبس فرزاد کمانگر، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر انسانهای حق طلب و آزادیخواه در زندانهای کشور، بدینوسیله با فرا خواندن کارگران و عموم مردم شریف ایران به حمایت از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان، از آنان میخواهد با قرار گرفتن در کنار خانواده های این عزیزان به هر نحو ممکن به حمایت از آنان برخیزند.
ما در این راستا و در همبستگی با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه با اختصاص مبلغ 3 میلیون ریال کمک ثابت ماهیانه (علاوه بر کمکهایی که اقدام به جمع آوری آنها از میان اعضا خود و سایر کارگران خواهیم کرد) به خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه، عموم کارگران و مردم شریف ایران را به جمع آوری و ارسال کمک های مالی به خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فرا می خوانیم و بدینوسیله اعلام میداریم در مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به حقوق انسانی شان تا به آخر دوشادوش و همراه آنان خواهیم بود و با تشدید مبارزه برای آزادی کارگران نیشکر هفت تپه از زندان، خانواده های آنان را تنها نخواهیم گذاشت.

تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران ٢٣ آبانماه ٨٨

www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: ٠٢١۴۴۵١۴٧٩۵