افق روشن
www.ofros.com

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره اصلاح قانون کار

اتحادیه آزاد کارگران                                                                          سه شنبه ١٠ شهریور ۱٣٨٨


ما خواهان تغییرات بنیادی در قانون کار

از طریق تصویب آن توسط نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران هستیم

بنا بر اظهارات محمد جهرمی، كلیات لایحه اصلاح قانون كار برای تصویب نهایی در مجلس به تازگی در جلسه هیأت دولت تصویب شد.

کارگران
قانون کار فعلی تماما ضد کارگری است. گسترش قراردادهای موقت، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، اخراج سازیها، عدم وجود ذره ای امنیت شغلی، دستمزدهای زیر خط فقر و سایر بی حقوقی های تحمیل شده بر ما کارگران، تا آنجا که به حیطه قوانین مربوط میشود نتیجه همین قانون کار موجود است. بر اساس تبصره ٢ ماده ٧ قانون کار موجود، انعقاد قرار داد موقت با کارگران در کارهای دائمی به رسمیت شناخته شده است و در نتیجه وجود این نوع قراردادها و ترس دائمی کارگران از عدم تمدید قرارداد و اخراج سازی، صاحبان سرمایه در ایران قادر شده اند برده وارترین شرایط را بر کارگران تحمیل کنند و به بهای فقر و گرسنگی روز افزون میلیونها خانواده کارگری، دست به انباشت ثروتهای افسانه ای بزنند. با این حال به زعم مسئولین بلند پایه دولت، قانون کار فعلی باید در راستای ایجاد انگیزه‌های كارآفرینی بیشتر تغییر کند.
ایجاد انگیزه برای صاحبان سرمایه، چیزی جز تضمین سود بیشتر برای آنان و تحمیل بی حقوقی هر چه بیشتر بر ما کارگران نیست. گویی تا کنون صاحبان سرمایه از قانون کاری که توسط آن قادر به تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران بشوند، بی بهره بوده اند و امروزه باید قانون کار در راستای تضمین منافع هر چه فزون تر صاحبان سرمایه و به این ترتیب ایجاد انگیزه در آنان جهت غارت بیش از پیش دسترنج ما کارگران تغییر کند.
خواست بر چیده شدن قراردادهای موقت، افزایش دستمزدها، جلوگیری از اخراج سازی، تامین امنیت شغلی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری از اساسی ترین خواستهای ما کارگران در طول سالیان گذشته بوده است که در هر فرصتی آنها را فریاد زده ایم.
اصلاح قانون کار فعلی در پشت درهای بسته بدون تردید متضمن هیچ یک از خواستهای اساسی ما کارگران نخواهد بود و همانگونه که مسئولین بلند پایه دولت و وزیر کار اذعان کرده اند این تغییرات در راستای تضمین هر چه بیشتر سود صاحبان سرمایه است و بدون تردید برخورداری صاحبان سرمایه از تضمین بیشتر برای سود آوری سرمایه، مستلزم تحمیل شرایط به غایت برده وارتری بر ما کارگران از طریق گذراندن قوانین جدید است.

کارگران و هم سرنوشتان
قانون کار در هر کشوری اهرم اصلی تعیین سرنوشت زندگی و معیشت ما کارگران است و گواه این امر قانون کار موجود است که با برسمیت شناحته شدن قراردادهای موقت در آن، امروزه ما به بردگانی برای صاحبان سرمایه تبدیل شده ایم.
در قانون کار فعلی باید تغییرات بنیادی صورت بگیرد، اما نه آن تغییری که در پشت درهای بسته و بدون حضور نماینده های منتخب کارگران صورت میگیرد و عده ای از کارفرمایان و صاحب منصبان دولتی در مورد سرنوشت ما تصمیم میگیرند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران از آنجا که هر گونه تصمیم گیری در مورد قانون کار را، تصمیم گیری در مورد سرنوشت کارگران می داند، بدینوسیله با محکوم کردن تغییراتی که در قانون کار در پشت درهای بسته صورت گرفته است، خواهان تغییرات بنیادی در قانون کار موجود از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران است و از تمامی اعضای خود و عموم کارگران میخواهد ضمن اعتراض گسترده به تصویب کلیات اصلاح قانون کار در پشت درهای بسته و عدم انتشار آن، یکپارچه و متحدانه خواهان تغییر قانون کار موجود از طریق دخالت مستقیم نماینده های منتخب خود در مجامع عمومی کارگری و با محوریت تضمین خواستهای اساسی کارگران در آن بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران دهم شهریور ماه ٨٨

www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795