افق روشن
www.ofros.com

در باره افزایش ٩ درصدی دستمزدها


بیانیه اتحادیه آزاد کارگران                                                                                    یکشنبه ٢٩ اسفند ١٣٨٩

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران در باره افزایش ٩ درصدی دستمزدها

با اعتراضات متحدانه در برابر تحمیل فقر و فلاکت روز افزون ایستادگی کنیم

شورای عالی کار حداقل دستمزدها را برای سال آینده فقط ٩ درصد افزایش داد و مبلغ آنرا ٣٣٠ هزار تومان تعیین کرد، بن کارگری را ٨ هزار تومان افزایش داد و حق مسکن کارگران را مسکوت گذاشت.
کسانی که در شورایعالی کار در مورد زندگی و معیشت ما تصمیم گیری کرده اند امسال یورش به زندگی ما کارگران را به جائی رساندند که حتی نیازی نیز به پیروی از قوانین دست ساز خود و آمارهای اسمی و ظاهری اعلام شده از سوی بانک مرکزی در مورد میزان تورم ندیدند. این برخورد به زندگی و حق حیات ما کارگران از سوی دولت و کارفرمایان در شورایعالی کار یک اهانت بزرگ به شعور و حق حیات میلیونها خانواده کارگری است که تنها وسیله زنده ماندن شان همین دستمزدهای ناچیز است.
آنان که دستمزد ما کارگران را در شورایعالی کار به مبلغ بسیار ناچیز ٢٧ هزارتومان افزایش دادند خود بهتر از هر کسی میدانند که این مقدار افزایش دستمزد حتی تا پایان سال جاری نیز جبران افزایش قیمتها و حفظ قدرت خرید ما کارگران را در چند روز مانده به آخر سال کفاف نخواهد کرد. آنان با اینکار چشم در چشم ما، به ما کارگران اعلام کردند سهم ما از زندگی و تولید ثروت در جامعه فقط فقر و بدبختی روز افزون است.
ما در مقابل این جسارت به شعور و حق حیات مان ساکت نخواهیم نشست و نظاره گر آه و حسرت همسران و فرزندانمان برای داشتن لقمه نانی نخواهیم شد.
ما سال جدید را به سال اعتراض برای افزایش دستمزدها و لغو قرار دادهای موقت تبدیل خواهیم کرد، آستین هایمان را بالا خواهیم زد و در صفی متحد و سراسری اینبار خود در مورد قیمت فروش نیروی کارمان تصمیم سازی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد کسانی که بر حاصل دسترنج ما کارگران در وزارت کار و کاخهای اشرافی لم داده اند با افزایش فقط ٩ درصدی دستمزدها ما کارگران را به استهزا بگیرند و اینچنین شعور و حق حیات ما را مورد اهانت قرار دهند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٧ اسفند ماه ٨٩

www.etehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com