افق روشن
www.ofros.com

...بیانیه در باره تداوم حبس کارگران زندانی، محکومیت پدرام نصراللهی و


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                               شنبه ١٣ آبان ١٣٩١

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در باره تداوم حبس کارگران زندانی، محکومیت

پدرام نصراللهی و حقوق خدشه ناپذیر کارگران برای عضویت در تشکلها و نهادهای مستقل کارگری

پدرام نصراللهی از اعضا کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که روز ١٨ اسفند ماه ١٣٩٠ توسط مامورین امنیتی دستگیر و پس از تحمل ۴٨ روز زندان با قرار وثیقه ٧٠ میلیون تومانی آزاد شده بود در دادگاه تجدید نظر به تحمل ١٩ ماه زندان محکوم شد. دادگاه بدوی وی را به سه سال زندان محکوم کرده بود. جرم پدرام برای تحمل ١٩ ماه حبس، عضویت در کمیته هماهنگی و اتهام واهی ارتباط با اپوزوسیون است. این حکم در مورد پدرام در حالی صادر شده است که رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و بهنام ابراهیم زاده حدود دو سال و نیم است در زندان بسر میبرند و خبرهای منتشره حاکی از تحمیل شرایط سخت در زندان بر شاهرخ زمانی و محمد جراحی، دو تن دیگر از کارگران زندانی است.
مدت محکومیت رضا شهابی را ٢ سال تخفیف داده اند و قرار است رضا در روز اول فروردین ماه ١٣٩٣ از زندان آزاد شود. بی تردید این تخفیف در مدت محکومیت رضا شهابی کمترین تاثیری در وضعیت کنونی وی ندارد. بر روی رضا یک عمل سنگین جراحی انجام شده است و وی با تنی رنجور و مریض همچنان در زندان نگه داشته شده است. رضا شهابی با توجه به وضعیت وخیم جسمانی اش باید بدون فوت وقت و کمترین اما و اگری آزاد شود.
پدرام نصراللهی هیچ جرمی جز عضویت در یک نهاد کارگری مرتکب نشده است. این حق پدرام و همه کارگران ایران است که در هر تشکل و نهادی که برای بهبود شرایط زندگی کارگران ایجاد شده است عضویت داشته باشند. از نظر ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران، کلیه نهادها و تشکلهای مرتبط با کارگران که در هر سطحی توسط خود کارگران و با هدف دست یابی بخشهایی و یا کلیه کارگران به حقوق انسانی شان ایجاد شده باشند اصیل ترین و قانونی ترین نماینده های کارگران ایران هستند. سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران هفت تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، هیئت بازگشایی سندیکای فلزکار مکانیک، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری و کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری، همه و همه از جمله نهاد ها و تشکلهای مرتبط با دست یابی کارگران ایران به حقوق انسانی شان هستند که بدون کمترین وابستگی به نهادهای قدرت ایجاد شده اند و هر کارگری حق دارد عضو این تشکلها و نهادها بشود و یا خود راسا اقدام به برپایی تشکل کارگری بنماید. این بدیهی ترین حقوق اجتماعی و انسانی کارگران ایران است و بی تردید هیچگونه فشار و یا تمهیدات ضد کارگری دیگر قادر نخواهد شد مانعی در برابر تحقق و نهادینه شدن این حقوق ایجاد کند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید بر حقوق مسلم کارگران برای دفاع از هستی شان، اعلام میدارد: هیچ کارگری نباید به دلیل اعتراض، اعتصاب، تجمع، برپایی تشکل و تلاش برای دست یابی به حقوق انسانی اش، با توسل به اتهامات واهی بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
حکم زندان پدرام نصراللهی باید ملغی شود. رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و دیگر انسانهای شریفی که به جرم اعتراض به نابرابری در زندانها بسر می برند باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. این خواست ما کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران و میلیونها کارگر و همه انسانهای شریف در سراسر ایران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران- ١٣ آبانماه ١٣٩١