افق روشن
www.ofros.com

جعفرعظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد

بیانیه پیرامون طرح اشتغال کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونیها

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                           شنبه ٦ دیماه ۱۳۹۳

جعفرعظیم زاده در گفتگو با سایت اتحاد:

طرح اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونیها یک اختلاس بزرگ و چپاولی بی سابقه از صندوق بیمه بیکاری است
سایت اتحاد: اخیرا وزیر کار در نشست مدیران اتحادیه های کارفرمائی از طرحی پرده برداری کرد که طبق آن قرار است مبلغ دو هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها هزینه بشود. بر اساس این طرح مقرر شده است بخشی از مزد کارگرانی که در این تعاونیها بکار گرفته میشوند توسط کارفرما و مابقی آن از محل این اعتبار پرداخت بشود. در این زمینه اتحادیه آزاد کارگران ایران با انتشار بیانیه ای این طرح را طرحی برای غارت و چپاول صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان خودمانی دولت خوانده و به همین دلیل و دلایل دیگری بشدت با آن مخالفت کرده است. جعفر عظیم زاده عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در گفتگوئی با سایت اتحاد در مورد این طرح و دلایل مخالفت شدید اتحادیه آزاد کارگران ایران با آن گفت:
ببینید مسئله به سادگی این است که دولت قصد دارد 2 هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری به کارفرمایان بخش تعاونیها اختصاص بدهد. طبق این طرح قرار است این تعاونیها کارگران مشمول بیمه بیکاری را به کار گیرند و با کار آنها برای خود سود و ثروت تولید کنند اما بخشی از مزدشان از محل صندوق بیمه بیکاری که متعلق به خود ما کارگران است پرداخت بشود. معنای عملی چنین طرحی یعنی بکارگیری کارگر با سیصد چهار صد هزار تومان مزد، چرا که مابقی مزد کارگر از جیب خود او از طریق صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر کارفرمائی که قرار است با استفاده از این طرح کارگری را بکار گیرد از جیب خود نصف مزد و یا کمی بیشتر از نصف آن را پرداخت خواهد کرد و از آنجا که مابقی مزد کارگر از جیب خود کارگر در صندوق بیمه بیکاری پرداخت خواهد شد معنای عملی اش این خواهد بود که از این پس بسیاری از کارگران با مزد سیصد چهارصد هزار تومانی مشغول بکار خواهند شد. به نظر من این طرح قبل از اینکه طرحی برای اشتغال بکار کارگران مشمول بیمه بیکاری باشد طرحی شیادانه برای غارت دو هزار میلیارد تومان از صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب تعاونیهای بزرگ شبه دولتی و خودمانی است.
وی در ادامه این مصاحبه اظهار داشت:
اگر حتی بخشی از مزد کارگر مشمول بیمه بیکاری نه از صندوق بیمه بیکاری که متعلق به خود ما کارگران است بلکه مستقیما از محل منابع در آمدهای دولتی از قبیل نفت و غیره نیز پرداخت بشود باز هم به نظر من فرقی در ماهیت مسئله به عنوان یک دزدی ایجاد نخواهد کرد. چرا که معنای عملی چنین کاری این خواهد بود که از این پس کارفرمایان تعاونیها میتوانند در ازای 8 ساعت کار روزانه، ماهیانه به کارگر سیصد چهارصد هزار تومان پرداخت بکنند و مابقی مزد کارگر از جای دیگری همچون صندوق بیمه بیکاری و یا به فرض محال از محل منابع عمومی در آمد کشور توسط دولت پرداخت بشود. این یعنی دادن رانتی چپاول گرانه به عده ای کارفرما که کارخانه ای دارند، کارگری را بکار گرفته اند، ثروتی برای خود تولید میکنند، اما قرار است مزد کارگرش از جیب خود کارگر در صندوق بیمه بیکاری و یا به فرض محال از محل ثروت عمومی کشور توسط دولت پرداخت بشود. من فکر نمیکنم در هیچ جای جهان و در هیچ تاریخی هیچ دولتی حتی خواب دادن چنین رانت چپاولگرانه ای را از جیب خود کارگران به کارفرمایان دیده باشد چه رسد به اینکه رو به افکار عمومی چنین طرحی را اعلام و در صدد اجرای آن باشد.
جعفر عظیم زاده در برابر این سوال که با توجه به شرایط اقتصادی موجود و خیل عظیم بیکاران آیا این طرح حداقل نمیتواند باعث اشتغال هزاران کارگر بیکار بشود گفت:
مطلقا و مطلقا نخیر، چرا که به محض آغاز این طرح کارفرمایان تعاونیها بلافاصله نیروی کار خود را به طرق مختلف و با توسل به انواع دسایس تعدیل خواهند کرد تا با استفاده از این رانت چپاولگرانه موفق به بکار گیری کارگر بشوند. کدام کارفرمای دیوانه ای وجود دارد که ببیند کارگران را با نصف مزد میتواند بکار بگیرد آنوقت بر حفظ کارگرانی که همه مزدشان را از جیب خودش پرداخت میکند اصرار ورزد. با توجه به این نکته روشن است که این طرح حتی باعث اشتغال بکار یک کارگر نیز نخواهد شد و در بهترین حالت از یک سو باعث بیکار سازی کارگرانی خواهد شد که کارفرما راسا خودش همه مزدشان را پرداخت میکند و از سوی دیگر باعث بکارگیری کارگرانی خواهد شد که مشمول بیمه بیکاری هستند و طبق این طرح قرار است بخشی از مزد آنان از محل صندوق بیمه بیکاری پرداخت بشود. این یعنی یک جابجائی صرف نیروی کار در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونیها و فراهم کردن موقعیت برای ایندسته از کارفرمایان برای برخورداری از یک رانت چپاولگرانه از جیب خود کارگران در صندوق بیمه بیکاری. تازه این خوشبیانه ترین وضعیت در اجرای این طرح خواهد بود و اگر کمی دقیق بشویم این طرح عملا زمینه اختلاس های میلیاردی را نیز فراهم خواهد کرد و باعث انواع سند سازیها توسط تعاونیهای خودمانی برای دریافت اعتبار از محل صندوق بیمه بیکاری خواهد شد. یعنی غارت در غارت. به همین دلیل هم هست که من میگویم این طرح اساسا طرحی شیادانه برای دزدی از صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان خودمانی در صنایع بزرگ تحت پوشش تعاونی هاست و نه چیز دیگری. این یک اختلاس بزرگ در برابر دیدگان ما کارگران و مردم ایران است و باید قویا آنرا افشا و با آن مقابله کرد.
وی در پایان این مصاحبه اظهار داشت: من بنوبه خود همینجا از فرصت استفاده میکنم و از عموم کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران صنایع کلیدی همچون صنایع فولاد و خودرو سازی و صنایع مواد غذائی و پتروشیمی و نفت میخواهم تا با حساسیت ویژه ای اخبار مربوط به این طرح را دنبال بکنند و با عکس العمل به آن مانع غارت اندوخته خود در صندوق بیمه بیکاری که متعلق به همه ما کارگران از بیکار و شاغل است بشوند. به نظر من این طرح، طرحی برای اختلاس و چپاول از صندوق بیمه بیکاری است و لازم است نه تنها ما کارگران بلکه وکلا، اساتید دانشگاه، روشنفکران و روزنامه نگاران شریف نیز به آن عکس العمل نشان بدهند. هنوز چند صباحی از غارت صندوق تامین اجتماعی توسط بالاترین مقامات مملکتی نگذشته است که اینک آشکارا و در قالب طرحی عوامفریبانه در صدد غارت صندوق بیمه بیکاری هستند. نباید اجازه داد چنین رویکردی به یک رویه معمول و جا افتاده تبدیل بشود و این به نظر من وظیفه نه تنها ما کارگران بلکه وظیفه همه انسانهای شریفی است که دل در گرو یک جامعه سالم و انسانی دارند.پایان

*****************

بیانیه پیرامون طرح اشتغال کارگران مشمول بیمه بیکاری در تعاونیها

در مقابل تحمیل بیگاری و تامین نیروی کار رایگان برای کارفرمایان تولیدی و صنعتی بخش تعاونیها ایستادگی کنیم

بر اساس طرحی که در دستور وزارت کار قرار گرفته است مقرر شده است در قبال اشتغال بکار کارگران بیکار مشمول بیمه بیکاری در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها، بخشی از دستمزد آنان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری پرداخت شود. در این رابطه وزیر کار طی سخنانی در نشست مدیران اتحادیه های کارفرمایی گفته است: معادل ۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات صندوق بیمه بیکاری برای اشتغال مجدد مقرری بگیران بیمه بیکاری در بخش تعاونی هزینه خواهد شد تا از این طریق بخشی از حقوق ایندسته از کارگران از محل این اعتبار و بخشی دیگر توسط کارفرمایان پرداخت شود. به عبارتی قرار است مبلغ ٢ هزار میلیارد تومان از صندوقی که در سازمان تامین اجتماعی از رنج و زحمت ما کارگران در دوران اشتغال انباشته شده است بخشی از دستمزد آنهایی از ما کارگران که بیکار شده اند و سپس در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش تعاونی ها مشغول بکار میشوند پرداخت گردد.
اینبار دولت و تدبیر و امید سرمایه داران قرار است از مزد اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری که مختص دوران بیکاری ماست، بخشی از مزد ما را در قبال کار در مراکز تولیدی و صنعتی که تحت پوشش تعاونی ها است پرداخت کند. آیا عوامفریبانه تر از این برای تامین نیروی کار مفت و رایگان برای ایندسته از کارفرمایان که بطور یقین مختص صاحبان تعاونی های نور چشمی جناح مطلوب شان خواهد بود وجود دارد؟ بر اساس این طرح ما کارگران در قبال اشتغال مجدد احتمالا نصف و یا کمی بیشتر از نصف مزدمان را از کارفرما خواهیم گرفت و باقی مانده مزدمان از جیب خودمان در صندوق بیمه بیکاری تامین خواهد شد. معنای عملی چنین پروژه ای یعنی تحمیل اشتغال با نصف و یا کمی بیشتر از نصف مزد برای کارگران مشمول بیمه بیکاری و تامین سودهای افسانه ای برای کارفرمایان. چنین پروژه ای یعنی تاراج بی سابقه رنج و زحمت ما کارگران توسط کارفرمایان بخش تعاونی و یعنی سیاه کردن روی هر استثمارگری توسط دولت فخیمه تدبیر و امید.

کارگران و همکاران در سراسر کشور
هنوز چند صباحی از افشای غارت و چپاول دسترنج ما کارگران از صندوق سازمان تامین اجتماعی توسط بالاترین مقامات دولتی نگذشته است که اینبار وزیر کار دولت و تدبیر امید در صدد پر کردن جیبهای نورچشمی هایشان در تعاونیها از اندوخته ما کارگران در صندوق بیمه بیکاری است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری در این سازمان تماما متعلق به ماست. تامین بخشی از مزد کارگران بیکار شده ای که قرار است در مراکز تولیدی و صنعتی تحت پوشش کارفرمایان بخش تعاونی مشغول بکار شوند یک دزدی عوامفریبانه از اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان است. چنین پروژه ای یعنی تامین نیروی کار مفت و رایگان برای کارفرمایان از طریق چپاول و غارت اندوخته ما در صندوق بیمه بیکاری. نباید به این غارت گری بی پروا و هزاران میلیاردی از صندوق بیمه بیکاری و سر ریز کردن آن به جیب کارفرمایان نور چشمی در تعاونیها مجال داد. باید در مقابل چنین غارت کم سابقه ای از حاصل سالها دسترنج مان ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم از طریق طرحهای عوامفریبانه این چنینی، بیگاری و بردگی محض ما کارگران را نهادینه کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۵ دی ماه ١٣٩٣