افق روشن
www.ofros.com

بیانیه پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                     دوشنبه ٢٨ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۱٨ مه ۲۰۱۵

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون تداوم بازداشت شاپور احسانی راد

امروز پس از گذشت دو روز از بازداشت شاپور احسانی راد، وی را از محل اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان ساوه به دادگستری آوردند و پس از بازپرسی به زندان مرکزی ساوه منتقل کردند.
شاپور احسانی راد عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی چهل هزار نفری کارگران، مشاور قانونی کارگران اعتصابی لوله و نورد صفا، نماینده اخراجی کارگران کارخانه پروفیل ساوه و نماینده ۱٠٠٠ کارگر در شکایت از غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی است که ساعت ده شب ٢٦ اردیبهشت ماه توسط اطلاعات نیروی انتظامی شهرستان ساوه به اتهام تحریک کارگران لوله و نورد صفا بازداشت شد.
بازداشت و ادامه حبس شاپور احسانی راد به اتهام تحریک کارگران لوله و نورد صفا در شرایطی صورت میگیرد که پس از گذشت ٢٨ روز از اعتصاب متحدانه کارگران این کارخانه، امروز کارفرما و مسئولین دولتی شهرستان ساوه دست در دست هم تلاش کردند بدون پرداخت ریالی از ۵ ماه دستمزد (با احتساب اردیبهشت ماه) معوقه این کارگران، آنان را با شکم گرسنه وادار بکار کنند و در این راستا ظهر امروز قصد بازداشت دو نفر از نماینده های آنان را نیز داشتند که با عکس العمل قاطعانه کارگران مجبور به عقب نشینی شدند.
شاپور احسانی راد بر طبق مصوبه مجمع عمومی کارگران لوله و نورد صفا، مشاور و مورد تائید و حمایت آنان است، اما علیرغم ارائه این سند به بازپرسی دادگستری شهرستان ساوه، امروز نیز بازداشت شاپور ادامه پیدا کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن تداوم بازداشت شاپور احسانی راد که با هدف در هم شکستن اعتصاب ٢٨ روزه کارگران لوله و نورد صفا و ارعاب آنان صورت گرفته است، مصرانه بر آزادی این فعال کارگری و چهره خوشنام جنبش کارگری ایران پای می فشارد و بدینوسیله اعلام میدارد در صورت تداوم بازداشت وی ساکت نخواهد نشست و دست به اقدامات اعتراضی تری برای آزادی شاپور احسانی راد خواهد زد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٨ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴