افق روشن
www.ofros.com

بیانیه پیرامون دعوت اتحادیه کارگران

قراردادی و پیمانی صنایع پتروشیمی ماهشهر برای حمایت از کابینه دولت روحانی

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                          سه شنبه ٢٢ مرداد ۱۳۹٢

بیانیه پیرامون دعوت به ندای تکبیر از سوی نهاد موسوم به اتحادیه

کارگران قراردادی و پیمانی صنایع پتروشیمی ماهشهر برای حمایت از کابینه دولت روحانی

امروز ٢۱ مرداد نهادی موسوم به اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی صنایع پتروشیمی ماهشهر و بندر امام، طی بیانیه ای اعلام کرده است به شكرانه رأی اعتماد مجلس به کابینهٔ دکتر روحانی ٢٧ هزار کارگر صنایع پتروشیمی ماهشهر ساعت ۱٢ ظهر فردا چهارشنبه ندای تکبیر سر خواهند داد.

کارگران و همکاران در پتروشیمی بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر
همانطور که خود بخوبی میدانید این نهاد پس از مبارزات جانانه شما که از اواخر سال ٨٩ آغاز و در اواسط سال ٩١ بطور نسبی به بار نشست، ایجاد گردید. اما این نهاد از زمان ایجادش و در شرایطی که وزارت نفت و مدیریت پتروشیمی ها همچنان از انعقاد قرارداد مستقیم با اکثریت کارگران پیمانکاری خودداری میکند هیچکاری در این زمینه صورت نداده است و همچنان حدود ٧٠ درصد کارگران زیریوغ شرکتهای پیمانکاری درپتروشیمی بندر امام ودیگر پتروشیمی های منطقه ویژه قراردارند.
این نهاد هیچگاه دعوت به دو دقیقه تعطیل کار و اعتراض به عدم اجرای مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف شرکتهای پیمانکاری و یا رسیدگی به دیگر خواستهای بر حق شما نکرده است اما به یک مرتبه خود را در مقام نماینده سیاسی شما قرار داده و با انتشار بیانیه ای در خبرگزاریها و رو به افکار عمومی اعلام کرده است ٢٧ هزار کارگر قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام و دیگر پتروشیمی های ماهشهر، ندای تکبیر شکرانه برای رای اعتماد مجلس به کابینه روحانی سر خواهند داد. ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران و شما همکاران در پتروشیمی های ماهشهر همگی میدانیم که چنین ادعایی یک ادعای پوچ و واهی است. ما و شما میدانیم که این نهاد از بالای سر ما کارگران پتروشیمی ایجاد شده است و ربطی به مطالبات و زندگی و معیشت ما ندارد. با اینحال از آنجا که بیانیه این نهاد دست ساز بر سر تیتر خبرگزاری کار ایران "ایلنا" نقش بسته است بر خود دیدیم با صدور این بیانیه اعلام کنیم که ما کارگران ایران و بویژه کارگران صنایع پتروشیمی، مجیز گوی هیچ دولت و اقتداری نخواهیم شد. ما اجازه نخواهیم داد نهادهایی که از بالای سر ما کارگران و با چراغ سبز دولت و مدیریت پتروشیمی ها ایجاد شده اند اعتبار و نفوذ اجتماعی ما کارگران را دستمایه جنگ قدرت و زرگری خود کنند.
لذا ما با محکوم کردن اقدام عوامفریبانه نهاد موسوم به اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی های ماهشهر مبنی بر حمایت ٢٧ هزار کارگر قراردادی و پیمانی این پتروشیمی ها از کابینه دولت روحانی، اعلام میداریم: ما کارگران ایران با توجه به عملکرد ضد کارگری دولتهای تاکنونی و با توجه به اینکه آقای روحانی و کابینه اش همگی از وزرا و مدیران اجرایی تاکنونی کشور بوده اند و همه آنان بنوبه خود سهمی در تحمیل شرایط فلاکتبار کنونی بر ما داشته اند، نه تنها سر مست رای مثبت مجلس شورای اسلامی به کابینه ایشان نخواهیم شد بلکه تلاش خواهیم کرد با اتحاد و همبستگی سراسری خود و تضمین حضور یک جنبش قدرتمند کارگری در صحنه اجتماعی، دست به استیفای حقوق حقه خود بزنیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ٢٢ مرداد ماه ١٣٩٢