افق روشن
www.ofros.com

بهاران خجسته باد


اتحادیه آزاد کارگران                                                                                       یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۹۴ - ٢٢ مارس ۲۰۱۵

سالی جدید در حال آغاز و روزهای دل انگیز بهاری در راه است. باید شاد بود، نمیتوان و نمی شود به نوروز، برای لحظه ای هم که شده لبخند نزند. هر چند که امید و شادی و بهروزی را از ما گرفته باشند، که گرفته اند.امابرای روزهای کوتاهی هم که شده سرمستانه شاد خواهیم بود و با امید به زندگی و تغییر ، سال جدید را آغاز خواهیم کرد و سر افرازانه به نبردی پر شکوه برای بهروزی و سعادت و رهائی از ستم، آغوش خواهیم گشود.

سبد سبد شکوفه بهاری تقدیم کارگران دربند و تمامی زندانیان آزادیخواه و حق طلب

سال نوبرکارگران وعموم مردم شریف ایران خجسته باد

اتحادیه آزاد کارگران ایران