افق روشن
www.ofros.com

بازداشت اسماعیل عبدی و گسترش دامنه سیاست

سرکوب اعتراضات کارگران و معلمان را قویا محکوم می کنیم

اتحادیه آزاد کارگران                                                                                               دوشنبه ٨ تیر ۱۳۹۴ - ۲۹ ژوئن ۲۰۱۵

اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران دیروز شنبه بدنبال حضور در دادسرای اوین جهت پیگیری ممنوع الخروج بودنش، بازداشت شد. بازداشت اسماعیل عبدی و احضار برخی دیگر از معلمان در سطح کشور در حالی صورت میگیرد که طی سه ماهه ی اول سالجاری، گروه اخبار کارگری ایلنا بدلیل مقاومت در برابر سانسور اخبار کارگری بطور گروهی از کار اخراج شدند، بازداشت اعضای تشکلهای مستقل کارگری با دستگیری داود رضوی، پدرام نصراللهی، آرام و فواد زندی، نظام صادقی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، ابراهیم مددی، رضا امجدی و حامد محمود نژاد ابعاد هر چه گسترده تری بر خود گرفت، علیرغم صدور حکم شش سال حبس برای جعفر عظیم زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و صدور حکم ممنوع الخروجی برای نامبرده، بار دیگر وی به همراه شاپور احسانی راد بازداشت و پرونده ای با جرایم امنیتی برای آنان در دادگستری شهرستان ساوه تشکیل شد و همزمان دامنه تعرض به اعتراضات کارگران و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران در شهرهای مختلف از مرز بازداشت و تعقیب قضائی، به حمله ی رو در رو توسط نیروهای امنیتی به این اعتراضات و استفاده از گاز اشک آور و جان باختن کارگران بسط پیدا کرد.
گسترش کم سابقه بازداشت کارگران و معلمان معترض و تعقیب قضائی آنان در سه ماهه ی اول سالجاری و کشاندن سطح این سرکوب گریها از بازداشت و تعقیب قضائی به یورش رو در روی نیروهای امنیتی به اعتراضات کارگری، حکایت از تشدید سیاست سرکوب عریان و بی چون چرای اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران به عنوان یگانه پاسخ حکومتگران به مطالبات بر حق آنان دارد.
اتخاذ چنین سیاستی از سوی سرمایه داری حاکم بر ایران، همچنانکه تاکنون روشن شده است، نه تنها میلیونها کارگر و معلم و انسان زحمتکش را از دست یابی به مطالبات بر حق شان، ذره ای وادار به عقب نشینی نخواهد کرد بلکه شرایط را بیش از پیش برای بروز مصافی تعیین کننده بر سر زندگی و معیشت اکثریت عظیم مردم ایران مهیا خواهد نمود. مصافی که با سیاست کنونی حکومت گران، یک سوی آن تشدید هر چه بیشتر سرکوب اعتراضات میلیونها کارگر و معلم خواهد بود و سوی دیگر آن گسترش بی محابانه تر اعتراضات کارگران و معلمان و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران. مگر می شود آنهم در کشوری مانند ایران به میلیونها کارگر و معلم، زندگی سه چهار برابر زیر خط فقر را تحمیل کرد آنوقت به ضرب زندان و بازداشت و تعقیب قضائی جلوی اعتراض و حرف زدن و تجمع و اعتصاب آنان را گرفت. حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و تشکل یابی، حتی اگر قانونی برای برسمیت شناسی آنها وجود نداشته باشد، جزو بدیهی ترین، قانونی ترین و اساسی ترین حقوق انسانهاست. اسماعیل عبدی و دیگر معلمان و کارگران زندانی و در معرض تعقیب قضائی، هیج جرمی جز دفاع از زندگی و هستی خود و همکاران شان مرتکب نشده اند. اینان نمایندگان پرشور حق خواهی کارگران و معلمان ایران هستند و ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران دوشادوش معلمان کشور لحظه ای در حمایت از این عزیزان درنگ نخواهیم کرد.
ما خود را بخشی از اعتراضات بر حق معلمان کشور میدانیم و بدینوسیله بار دیگر با حمایت قاطعانه از اعتراضات معلمان، بازداشت و تعقیب قضائی اسماعیل عبدی و همکارانش را قویا محکوم می کنیم و بدینوسیله خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه کارگران و معلمان زندانی، منع تعقیب قضائی آنان، پایان دادن به هر گونه سرکوب و تحقق فوری مطالبات معلمان کشور هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران ایران - هفتم تیر ماه ١٣٩۴